Продължава процесът на закондателното уреждане на "работата от разстояние" в България

АИКБ
8 September 2023

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще продължи активно да участва в работата на Комисията, чрез своите представители, за да се постигнат по-рационални законодателни предложения.

 

Днес, 08.09.2023 година, се проведе заседание на Комисията по трудово законодателство към Национален съвет за тристранно сътрудничество, където представители на работодателите, синдикатите и изпълнителната власт в лицето на МТСП обсъдиха своите позиции, коментари и предложения относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, свързан изключително с работата от разстояние.

Заседанието беше предхождано от продължителна работа в работна група, за която може да се каже, че успя да избегне някои от най-нерационалните и неадекватни предложения, които бяха първоначално лансирани - да се вмени в задължение на работодателя да осигурява за своя сметка здравословни и безопасни условия на труд на работното място (което най-често е домът на работника), да заплаща отоплението, електричеството, разходите за интернет и други в помещението, в което ще се извършва работата от разстояние.

Така нареченото „право на изключване“ при работата от разстояние, беше формулирано по приемлив и за двете страни начин, като електронна комуникация с работодателя по време на междудневната и седмична почивка е допустима, ако в индивидуалния и/или в колективния трудов договор са уговорени условия как да става това.

На днешното заседание бяха обсъдени по-нюансирани предложения, свързани с проблемите, които биха възникнали примерно в случай на злополука – кога тя ще бъде третирана като трудова и кога – не.

Представителят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) обърна внимание върху един от недостатъците на законопроект, свързан с разбирането на законодателя, че работата от разстояние едва ли не се изчерпва с работата от дома. Беше обърнато внимание, че има и други форми на работа от разстояние – работа от телецентрове, работа от споделени работни места, „телекотиджи“ и дори офшорна работа от разстояние.

В крайна сметка, заседанието не Комисията не беше формално закрито, за да продължи работата по текстовете, по които ще може да се постигне съгласие, преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на който АИКБ е член в качеството й на представителна на национално равнище работодателска организация. Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще продължи активно да участва в работата на Комисията, чрез своите представители, за да се постигнат по-рационални законодателни предложения.