Над 15,5 милиона мегаватчаса са пренесени през интерконектора „Гърция - България“ (IGB) за 2023 година

Диана Зайкова
3 January 2024

За изминалата година интерконекторът постигна 365 безаварийни дни на експлоатация. ICGB стартира процеса по увеличаване на техническия капацитет на газопровода до 5 милиарда кубически метра годишно. На снимката е газоизмервателната станция в Комотини.

Снимка: ICGB

 

Над 15,5 милиона мегаватчаса (MWh) са транспортирани по междусистемната газова връзка Гърция-България през 2023 г. Проектът отбеляза своята първа годишнина и постигна успешно 365 дни на експлоатация без прекъсване на дейностите.

Газопроводът оперира с капацитет 3 милиарда кубически метра годишно, като осигурява около половината от нуждите на България за вътрешно потребление и дава възможност за пренос на газ до други държави в региона. През изминалата година са регистрирани над 20 нови ползватели на мрежата на IGВ. Чрез изграждането на допълнителна инфраструктура в Кърджали, IGB вече осигурява достъп до нов, диверсифициран източник на природен газ и за местния бизнес и битовите потребители.

През 2023 г. ICGB проведе за пръв път годишни търгове за капацитета на интерконектора, които осигуриха над 80% резервиран капацитет за новата газова година. Чрез търгове за квазигодишен капацитет компанията даде възможност за запазване на капацитет и на точката за междусистемно свързване с гръцката преносна мрежа. Тази стратегическа стъпка ще позволи на търговците достъп до количества от терминала за втечнен природен газ в Александруполис още при пускането му в експлоатация. Оценявайки нарастващия пазарен интерес към този нов маршрут за доставки, ICGB инициира процедура за увеличаване на капацитета на интерконектора, за да разшири техническия капацитет на IGB до 5 млрд. куб. м годишно. Обвързващата фаза на процеса е планирана за лятото на 2024 г.

Посредством IGB бе осигурен нов маршрут за сигурни доставки на природен газ за Молдова и Украйна през Трансбалканския газопровод, което допринесе за подобряване енергийната свързаност на Европа и диверсификацията на източниците. С тази цел ICGB инициира и идеята за разширяване на Вертикалния газов коридор към Молдова и Украйна с подкрепата на операторите на преносни системи в съседните държави, тъй като развитието на енергийната инфраструктура в синхрон е от ключово значение за по-устойчив и сигурен енергиен сектор.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е свързван с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 милиарда кубически метра годишно в посока от Гърция към България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.

Източник: Диана Зайкова0885/074 422, 0885/614 131Росица Донкова 0888/343 661