ICGB възлага проектирането на ГИС Стара Загора с цел разширяване капацитета на газопровода IGB

Диана Зайкова
5 February 2024

„ICGB стартира етапа по проектиране на ГИС2 Стара Загора още преди провеждане на обвързващата фаза на процеса по увеличаване на капацитета, каквато е и стандартната процедура според регулациите. Това подчертава стратегическия ангажимент на компанията към осигуряване на допълнителни възможности за пренос на газ в региона. Пазарният тест за разпределение на капацитета в съответните точки за междусистемно свързване е планиран за юли 2024 година“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Снимка: ICGB

След провеждане на тръжна процедура по Закона за обществените поръчки ICGB възлага на българска компания изработването на подробен проект за газоизмервателна станция Стара Загора (ГИС2), който ще позволи разширяване на капацитета на газопровода IGB. Преносният оператор работи за развиване инфраструктурата на газопровода и увеличаване на общия технически капацитет от 3 млрд. куб. м/г. на 5 млрд. куб. м/г.

Фазата на проектиране е от съществено значение, тъй като поставя основите за плавен преход към следващите етапи, които включват възлагането на обществени поръчки за стоки с дълъг срок на доставка и началото на строителството.

Едновременно с това ICGB работи в координация с операторите на преносни системи в съседство по регулаторните дейности и издаването на разрешителни за използване и развитие в синхрон на инфраструктурата за природен газ в региона с цел подобряване на свързаността и енергийната сигурност.

„ICGB стартира етапа по проектиране на ГИС2 Стара Загора още преди провеждане на обвързващата фаза на процеса по увеличаване на капацитета, каквато е и стандартната процедура според регулациите. Това подчертава стратегическия ангажимент на компанията към осигуряване на допълнителни възможности за пренос на газ в региона. Пазарният тест за разпределение на капацитета в съответните точки за междусистемно свързване е планиран за юли 2024 година“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Като следваща стъпка от процеса на увеличаване на капацитета, ICGB и българския национален оператор „Булгартрансгаз“, публикуваха за обществено обсъждане проект на предложение за входно-изходната точка в Стара Загора. Информацията е достъпна на уебсайта на ICGB, като всички заинтересовани страни могат да изпратят коментари и предложения до 4 март 2024 г. Предстои да бъде публикуван и проект на предложение съвместно с гръцкия преносен оператор DESFA.

Според предварителните технически проучвания ICGB планира да разполага с разширен капацитет от 5 млрд. куб. м/г от четвъртото тримесечие на 2025 г. за входно-изходната точка в Стара Загора и от четвъртото тримесечие на 2026 г. за входно-изходната точка в Комотини. Тези сценарии отчитат техническата възможност за развитие на газопровода IGB, както и необвързващите заявки, описани в Докладите за оценка на търсенето (ДОПТ), публикувани през октомври 2023 г.

Интерконекторът Гърция-България свързва България с Южния газов коридор и е част от Вертикалния газов коридор. Газопроводът укрепва енергийната свързаност и сигурност в региона, като осигурява достъп до природен газ от нови диверсифицирани източници.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и „IGI Poseidon“ (50%). Съакционерът „IGI Poseidon“ e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания „DEPA International Projects“ S.A. (50%) и италианската енергийна група „Edison S.p.A“ (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е свързван с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.

Източник: Диана Зайкова, 0885/074 422, 0885/614 131; Росица Донкова, 0888/343 661