„ДЗИ – Общо застраховане“ ще бъде водещ застраховател на интерконектора „Гърция-България“

Диана Зайкова
7 June 2023

Общата застрахователна премия за всички видове застрахователни полици, включително възможността за удължаване до 24 месеца преди изтичане на първоначалния срок от 12 месеца, е в размер на 2 650 044 евро.

Снимка: ICGB

 

 

След провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), независимият преносен оператор ICGB избра водещ застраховател за междусистемната газова връзка Гърция-България. „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД ще отговаря за покритие на дейността на газопровода IGB във фазата му на експлоатация. 

Рискът ще бъде презастрахован при водещи презастрахователи на международния пазар, които разполагат с кредитен рейтинг най-малко „А-“ (А минус) според „Standard & Poor’s“ или „AM Best“.

Общата застрахователна премия за всички видове застрахователни полици, включително възможността за удължаване до 24 месеца преди изтичане на първоначалния срок от 12 месеца, е в размер на 2 650 044 евро.

Полицата обхваща следните рискове:

Всички рискове за имуществени щети, включително авария на машини/съоръжения и прекъсване на оперативната дейност;

Обща застраховка "Гражданска отговорност", която включва "Отговорност за продукти", "Отговорност за замърсяване" и "Отговорност на работодателя";

Рискове, произтичащи от тероризъм, саботаж, стачки, бунтове, граждански безредици и злоумишлени действия, включително прекъсване на дейността;

"Отговорност при тероризъм" – отговорност към трети лица.

Сключването на договор с водещ застраховател е важна мярка за минимизиране на рисковете по време на експлоатация на газовия интерконектор, който има стратегическа роля за обезпечаване на доставки природен газ както на национално, така и на международно ниво.

 

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е свързван с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.

 

Източник: Диана Зайкова 0885/074 422, 0885/614 131; Росица Донкова; 0888/343 661