„Булгартрансгаз“ ЕАД предприема действия за осъществяване на проекта за Вертикалния газов коридор

Булгартрансгаз
20 March 2024

Първата обществена поръчка, която се предвижда да бъде проведена е с три обособени позиции - обект „Лупинг от Кулата до Кресна“, обект „Преносен газопровод от Пиперево до Перник“ и обект „Лупинг от Рупча до Ветрино“. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 586 669 410,00 (петстотин осемдесет и шест милиона шестстотин шестдесет и девет хиляди четиристотин и десет) лева без ДДС.

Карта: Bulgartransgaz

 

В изпълнение на решение на Народното събрание от 14-ти март 2024 година, обнародвано на 19-ти март 2024 година в Държавен вестник, по предложение на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов, Управителният и Надзорният съвет на дружеството взеха решение за провеждане на обществена поръчка във връзка с инициативата на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова за Вертикален коридор.

Стартирането на обществената поръчка при спазване на приложимото българско и европейско законодателство е във връзка с реализацията на проектите за повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точките за междусистемно свързване Кулата/Сидерокастро в посока от Гърция към България и Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния.

Разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД ще позволи постигане на целите на Вертикалния коридор за диверсификация и подобряване сигурността на доставките чрез пренос на допълнителни количества природен газ от юг на север.

Първата обществена поръчка, която се предвижда да бъде проведена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е за „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидерокастро и Негру Вода/Кардам“.

Тя е с три обособени позиции - обект „Лупинг от Кулата до Кресна“, обект „Преносен газопровод от Пиперево до Перник“ и обект „Лупинг от Рупча до Ветрино“. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 586 669 410,00 (петстотин осемдесет и шест милиона шестстотин шестдесет и девет хиляди четиристотин и десет) лева без ДДС.

За последващите действия във връзка със стартирането и публикуването на обществената поръчка „Булгартрансгаз“ ЕАД ще информира своевременно.

Източник: https://www.bulgartransgaz.bg/news/bulgartransgaz-ead-predprie-deistviya-za-realizaciyata-na-vertikalniya-gazov-koridor-840.html