Задават се „тесни места“ в електроразпределителните мрежи в Европа?

Ана Флек
8 April 2024

Анализаторите от „Ember“ преценяват, че несъответствието между плановете за изграждане и поддръжка на мрежите и целите на политиката вероятно се дължи на „лаг“ във времето между създаването на националната политика и разработването на плановете за изграждане и поддръжка на мрежите, добавяйки, че текущата липса на капацитет в мрежовите планове се дължи на предишните заложени цели на политиката.

Диаграма: STATISTA

 

Нов анализ на енергийния мозъчен тръст „Ember“ установи, че няколко страни в Европа може скоро да се сблъскат с проблеми с възникнали „тесни места“ в техните национални преносни енергийни мрежи, тъй като ще се генерира повече слънчева и вятърна енергия, в сравнение с капацитета на тези мрежи.

Както показва приложената диаграма, Испания, Франция и Полша са само някои от страните, които ще имат енергийни мрежи с капацитет, който ще бъде по-нисък от съответните цели на енергийната политика на техните страни за 2030 година за вятърни и слънчеви мощности. От 26-те държави, изследвани от „Ember“ в това сравнение, 11 няма да имат достатъчен капацитет за пренос на електроенергията, която ще бъде произвеждана от очакваните да бъдат изградени вятърни и слънчеви мощности, ако настоящите планове за мрежите бъдат осъщественини.

Този модел обаче не е общоевропейски: беше установено, че няколко мрежови плана са тясно съобразени с целите за възобновяема енергия и в четири държави те са дори по-амбициозни (Хърватия, Дания, Финландия и Холандия). Според авторите на доклада тези последни страни са възприели „разумен подход, който подготвя по-добре преносните мрежи, за да се приспособят към потенциални бъдещи повишения на амбициите на национално ниво“.

Анализаторите от „Ember“ преценяват, че несъответствието между плановете за изграждане и поддръжка на мрежите и целите на политиката вероятно се дължи на „лаг“ във времето между създаването на националната политика и разработването на плановете за изграждане и поддръжка на мрежите, добавяйки, че текущата липса на капацитет в мрежовите планове се дължи на предишните заложени цели на политиката.

Дефицитът на капацитет представлява проблем, както обясняват авторите на доклада: „Тъй като отнема много повече време за увеличаване на капацитета на мрежата, отколкото за осъществяване на вятърни и слънчеви проекти, мрежите може да не са подготвени да посрещнат мащаба на бъдещите увеличения.“ Това ще затрудни постигането на целите на енергийната политика.

Източник: https://www.statista.com/chart/32059/grid-plans-for-solar-wind-capacity-versus-targets/?utm_source=Statista+Newsletters&utm_campaign=2125e584da-EMAIL_CAMPAIGN_2024_04_04_11_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-9386f9b136-%5BLIST_EMAIL_ID%5D