Уважаеми читатели, тук не става дума за препращане към известния „Параграф 22“, свързан със знаменит роман и не по-малко знаменит филм. Става дума за § 22 ц, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Кодекса за социално осигуряване (КСО).
На 04.05.2019 г. влезе в сила Законът за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обнародван в ДВ, бр.35 от 30.04.2019 г.). В преходните и заключителните разпоредби на КСО се създава § 22 ц (отбележете до коя буква на азбуката се е стигнало – да ни помагат Св. Св. Кирил и Методий, а също така и Св. Климент Охридски…), която засяга отпуснатите пенсии, свързани с трудова дейност, с начална дата след 31.12.2018 г.

Дава се възможност на лицата да изберат по коя формула да се определи индивидуалния им коефициент - с действащата до 31.12.2018 г. или с новата от 01.01.2019 г. Разпоредбата на § 22ц, ал.1 от ПЗР на КСО ще бъде в сила до 01.01.2023 г.

Формулата по така наречената „стара“ методика включва осигурителния доход за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от осигурителния му доход за периода след тази дата до датата на отпускане на пенсията. В случаите, когато осигурителният доход на лицето до 1 януари 1997 г. е за период, по-малък от три години, индивидуалният коефициент се изчислява от този доход.

Формулата по така наречената „нова“ методика обхваща осигурителния доход на лицето само от 01.01.2000 г. до дата на отпускане на пенсията.

 

Има разлика при изчисляване на инидивидуалния коефициент по двете формули.

Затова е препоръчително човек да се информира предварително за най-добрите си три години преди 31.12.1996 г. и за размера на пенсията си по двете формули, преди да се подат документите за пенсия.

В заявлението за пенсия - удостоверение УП-1 е направено изменение, свързано с § 22 ц от ПЗР на КСО и лицата имат възможност да изберат размера на пенсията им да бъде опрелен с индивидуален коефициент по така наречената “стара“ методика, като в т.5 се посочват избраните от тях три години преди 1997 г. или по така наречената “нова“ методика. Длъжностното лице по пенсионното осигуряване с разпореждане ще определи по-благоприятния коефициент и ще го приложи за изчисляване на размера на пенсията.

За изчислението по „старата“ методика е необходимо да се представи документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор от лицето преди 01.01.1997 г., както и за времето след 01.01.1997 г. за който липсват данни по Регистъра на осигурените лица на НОИ. Освен ако същите не са налични в ТП на НОИ по съставено вече пенсионно досие на лицето по преходно заявление.

За лицата, които не са вписали в заявлението си, че желаят индивидуалният им коефициент да бъде изчислен по „старата“ методика и не са представили необходимите за това документи, пенсионният орган по подразбиране ще изчислява индивидуалния коефициент и размера на пенсията по новия ред, приложим за трудови пенсии отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 година.

Съгласно § 22ц, ал.2 от ПЗР на КСО, в 6-месечен срок от влизането на закона в сила, лицата с подадени заявления за пенсия, с начална дата от 31.12.2018 г. (от 01.01.2019 г. до 03.05.2019 г.), както и тези, на които е отпусната пенсия само по „новата“ методика (до 04.05.2019 г.) могат да упражнят еднократно правото си на избор за по-благоприятния за тях начин за изчисляване на индивидуалния коефициент.

Законодателят е предвидил, тези пенсии да се отпускат в новия размер от същата начална дата.

 

Срокът изтича на 04.11.2019 г. - понеделник.

Това ще е последният ден, в който заинтересуваните лица ще могат редовно да подадат заявления за избор, съгласно тази разпоредба. По данни на НОИ до месец август, от този ред са се възползвали около 2200 души.

Към заявлението за преизчисляване на пенсията от три годишен базисен период преди 1997 г. по § 22 ц, ал.2 от ПЗР на КСО, се прилагат документи за осигурителен доход (УП-2, УП-15 или осигурителна книжка), за посочения в заявлението период.

В случай, че липсват данни в РОЛ на НОИ (Регистър на осигурените лица) след 01.01.1997 г., следва да се представят документи за осигурителен доход за липсващите периоди. Освен ако същите не са налични в ТП на НОИ по съставено вече пенсионно досие на лицето.

Много важен момент е, че лицата трябва да изберат най-силните си три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж преди 31.12.1996 г. Това означава, да се изчислят брутните възнаграждения за 15 години и да се определи най-доброто за даденото лице.

В Териториалните поделения на НОИ има постоянни приемни, както и изнесени работни места, които правят консултации на гражданите по тази тема, като използват електроната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“. Целта е да ги подпомагат при избора им за по-благоприятен прогнозен индивидуалния коефициент за пенсия. Лицето трябва да предостави на служителите оригинални документи за осигурителния му стаж, положен до 01.01.1997 г., както и документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по негов избор преди 1 януари 1997 г. Последните са необходими с оглед изчисляването на индивидуалния коефициент и по така наречената „стара методика“.

 

Те не изчисляват и не определят три годишните базисни периоди и не правят преценка за придобито право на пенсия.

В сайта на НОИ услугата „Изчисляване на прогнозна пенсия“ е достъпна за всеки, само е необходимо лицата да имат издаден персонален идентификационен код (ПИК) от института. НОИ, дава възможност на бъдещия пенсионер да се запознае със своя прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията. Но самото изчисление има предварителен характер, тъй като се ползват само наличните данни за осигурителен стаж и доход, подадени от осигурителите и евентуално от самоосигуряващите се в РОЛ на НОИ, след 01 януари 1997 година.

До крайния срок вече остава по-малко от месец, така че всеки, който желае да се присъедини към споменатите по-горе 2200 лица трябва да побърза.

На 01 януари 2000 година, преди почти 20 години, влезе в сила Кодексът за задължителното обществено осигуряване (КЗОО) и беше отменен старият Закон за пенсиите, който просъществува в периода от 12.11.1957 до 31.12.1999 г. Беше проведена една реформа, която днес хората отворили сергии на политическия пазар масово се надпреварват да отричат, но тогава беше подкрепена от всички социални партньори, както и от международните институции, имащи отношение към проблема, най-вече от Световната банка.

При такова ниво на съгласие и одобрение, можеше да се очаква едно достатъчно сдържано и дори консервативно отношение към пенсионното законодателство.

Нормално е да дадеш на хората шанс да планират поведението си и личната си „пенсионна стратегия” в условията на устойчиво и не променящо се законодателство.

По мнението, както на академичните авторитети, така и на хора, които са се „пържили” в управлението на социалната политика, очакванията новото пенсионно законодателство да остане непроменено поне няколко десетки години е било повече от логично и основателно. Периодът на въздържание от излишно законодателстване би трябвало да бъде поне с продължителността на осигурителния стаж, необходим за получаване на пенсия. Най-грубо казано – поне 30 години.

Но подобни сметки се оказаха наивни очаквания на хора, които изобщо не отчитат неудържимата склонност на политиците да се заиграват с всичко, което може според тях да им донесе някакви дивиденти в очите на гласоподавателите, без значение, каква точно е „оценката на въздействието” на законодателната ми активност.

В този дух и по този начин, от приемането си до днес, Кодексът за задължителното обществено осигуряване, трансформирал се през 2003 година в Кодекс за социално осигуряване (КСО), претърпя безброй изменения, най-вече в частта си за пенсионното осигуряване. Законодателите не се спряха в криво разбрания си ентусиазъм и закономерно превърнаха чистичката и гладка материя на първоначалните текстове на КЗОО в нещо като палто на просяк с петдесет годишен стаж по специалността. Образно казано, платът на основата вече не се вижда от кръпките по него, като са на лице всички изгледи процесът на законодателен кърпеж да продължи.

Достатъчно е да си спомним, как законодателни промени с четири годишен „гратисен период” бяха на бърза ръка „смърцафляцани”, за да се отговори „позитивно” на врявата, вдигната от хора, на които това време не беше стигнало за да прочетат и разберат за какво става дума.

Едва ли някой се чувства улеснен, облекчен или удовлетворен от постоянните „ремонтни работи” по Кодекса за социално осигуряване. Бъдещите пенсионери НЕ получават от това някаква сигурност - точно обратното, законодателният кадрил действа откровено демотивиращо на желанието на хората да се осигуряват.

Хората, които обслужват служебно пенсионното производство също НЕ са улеснени по какъвто и да е начин – точно обратното, създават се предпоставки за допускане на всевъзможни грешки при отпускането на пенсиите. Експертите, бизнесът на които е да подпомагат бъдещите пенсионери в подаването на документите им за пенсиониране, са затруднени по същия начин, по който са затормозени и колегите им от НОИ.

Единствено някои политически лица от законодателната или пък от изпълнителната власт, получават своите петнадесет минути слава (съвсем по Анди Уорхол), докато обясняват „от телевизора”, какви усилия се полагат за подобряване на положението на пенсионерите. Но дори и за тях има основателни подозрения, доколко се чувстват комфортно в тази ситуация на превръщане на КСО от законодателен текст в „пачуърк”, иначе казано в законодателен кърпеж.

Но да се върнем през 2000 година, когато КСО беше все още КЗОО. Тогава, публиката за първи път чу за значението на сбора от осигурителен стаж и възраст - така наречените точки. Хората научиха (някои от тях) и това, че ще се ползва информацията от Персоналния регистър за осигурените лица в НОИ (РОЛ на НОИ) при отпускане на пенсиите, за Първия, за Втория и за Третия стълб на социалното осигуряване и така нататък. Макар че, принципната страна на въпроса с „точките” не е трудна за разбиране, техническата подготовка на хората за пенсиониране сякаш се усложни.

Всъщност, материята си е сложничка, а професионалистите са малко. Отиват години, за да се обучи един специалист в областта на социалното осигуряване и пенсионното производство. За тези, които навлязат в работата с желание и разбиране, тя е интересна и увлекателна, но също така изисква много търпение, ровене и четене на указания, закони, спогодби и регламенти.

За обикновения човек, отстрани, тази материя се оказа сложна и непонятна. Хората се чувстват объркани и несигурни. Малцина се смелчаците, които скачат напред с главата и рискуват сами да подготвят документите си за пенсиониране. Но дали това е разумно? В повечето случаи, проявилите храброст съжаляват после за получените резултати.

Ето защо е важно хората да се погрижат внимателно за старините си, защото едва ли ще може да разчитат на някой друг (не дай Боже на държавата), да направи това за тях. Или най-малкото, едва ли ще го направи достатъчно добре. Ето няколко съвета или препоръки, които са резултат от моя опит в пенсионното производство.

 

Първи съвет: Осигурявайте се върху действителното си възнаграждение

Когато човек започне работа е задължително да се осигурява върху действителното си възнаграждение, за да може да ползва правото си на обезщетение, помощ или пенсия при временна неработоспособност, временна намалена работоспособност; инвалидност; майчинство; безработица; старост или смърт. И това трябва да продължи до край.

Дори и да има периоди, през които се е осигурявал на минималната работна заплата, човек не бива да се отчайва, а да търси, да се квалифицира, да си намери по – добре платена работа и да отстоява правата си пред работодателя.

 

Втори съвет: Изберете лично пенсионния фонд за допълнителното си задължително осигуряване

Ако, човек е роден след 01 януари 1960 година, то той се осигурява и по Втория стълб на осигурителната система. Най-често това става в Универсален пенсионен фонд (УПФ), ако разбира се човек не работи втора или първа категория труд. Тогава осигуряването става и в Професионален пенсионен фонд (ППФ).

Добре е лично да изберете съответния УПФ (или ППФ), в който желаете да се осигурявате. Изборът можете да направите най-вече на база на данните, които можете да откриете за отделните пенсионни фондове в сайта на Комисията за финансов надзор (КФН). Ако сте пропуснали да направите това, добре е да се поинтересувате в кой Универсален пенсионен фонд сте разпределен служебно.

Ако човек знае в кой УПФ се осигурява, добре е да се интересува постоянно, каква е набраната парична маса, какви са условията за получаване на пенсия, какъв е размерът й, за какъв период ще я получава, би ли имал изгода от възможността да прехвърли натрупаната сума в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система (така наречения „Сребърен фонд”) и какъв би бил размерът на пенсията от Първия стълб, след тази стъпка.

 

Трети съвет: Извадете си Персонален идентификационен код (ПИК) и го ползувайте по предназначение

Препоръчително е, даже е задължително, осигурените лица да имат Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Този код може да се получи във всяко Териториално поделение на НОИ, лично и единствено срещу представяне на лична карта, без да се попълва заявление. Може да се получи и чрез упълномощено лице, след като се представи нотариално заверено пълномощно.

Кодът се генерира на място, но става активен 24 часа по-късно. Той дава възможност на заинтересуваните лица да проследят осигурителната си история в Регистъра на осигурените лица (от 01 януари 1997 до наши дни), а също така, с него може да се ползват редица електронни и административни услуги през интернет страницата на НОИ.

 

Четвърти съвет: Пазете грижливо трудовите си книжки – кафяви, сини и винено червени

Всеки трябва да съхранява отговорно трудовите си книжки; удостоверенията си за осигурителен стаж и доход, издавани от работодателите; Военно-отчетната си книжка и/или удостоверението за редовна военна служба; осигурителната си книжка (ако е самоосигуряващ се); служебната си книжка (ако е на държавна служба) и така нататък. С неколкократните промени на образеца на трудовите книжки, които първо бяха кафяви, после станаха сини, а сега ще стават винено червени, хората вече масово ще имат по повече от една трудова книжка. Затова – пазете си трудовитЕ книжкИ !

Събирането на едно място на тези документи, фишове, трудови договори или други документи е най-добрият вариант. Добре е да е място в къщи, което няма да забравите къде е.

Загубата на документи, които удостоверяват стажа или дохода на дадено лице, без значение дали става дума за разсеяност, кражба, пожар или саморазправа от страна на любимия човек (имам такива случаи в практиката си) е много неприятно. Възстановяването на трудовия/осигурителния стаж е трудно, а понякога и невъзможно.

От 2005 г. в ТП на НОИ е създаден отдел “Осигурителен архив“. Към него работодателите, които са прекратили дейността си и нямат правоприемник, могат да предадат разплащателните си ведомости. ТП на НОИ издава документи, удостоверяващи стажа и дохода на лицата, само ако ведомостите на съответните работодатели са предадени при тях.

Но когато разплащателните ведомости не са предадени, трябва да се търси съответния правоприемник на предприятието или учреждението, където те се съхраняват. На пазара съществуват частни фирми, които издирват такива предприятия, но това отнема доста време и не винаги начинанието завършва с желания резултат.

Има ведомости на някои предприятия, които не са предадени, а изгорени, наводнени, изчезнали или пък собствениците на предприятията са починали, нямат счетоводители или са заминали в чужбина. Тук рядко може да се направи нещо.

Обаче съществува възможността, трудовият и осигурителният стаж да бъдат доказани по съдебен ред.

След 01 януари 1997 година, до ден днешен данните за осигурителния стаж и доход се намират в Регистъра на осигурените лица в НОИ. Понякога в Регистъра липсват данни за периоди, за които лицата са работили след 1997 година. Тогава отново е необходимо работодателят да издава удостоверение УП-2 и то помесечно. А за хората работили в еднолични фирми до 1999 година, както и за собствениците и управителите на фирми е необходима и заверка на осигурителната книжка.

 

Пети съвет: Четете внимателно кореспонденцията си с НОИ

От 01 януари 2017 година, Националния осигурителен институт, информира с писма лицата, че навършват пенсионната възраст по чл. 68, ал.1 и 2 от КСО и уточняват условията, при които могат да се пенсионират. Не се информират тези, които вече имат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.

Тези писма имат само информативен характер и получаването им не означава, че заинтересуваното лице е изпълнило двете условия на чл. 68, ал. 1 от КСО: възраст и придобит осигурителен стаж за пенсия.

Съобщава се също така и кои по принцип са необходимите документи за пенсиониране. Идеята е да се стимулира всяко лице да предприеме действия за набавянето им. Но само след прегледа на документите от специалисти може да се каже конкретно, какво му е нужно и какво му липсва на даденото лице.

 

Шести съвет: Започнете подготовката си за пенсиониране, поне една година преди достигане на пенсионна възраст

Без значение, дали е получено писмо или не, времето лети. С напредване на възрастта, на човек все повече не му се работи и иска да се пенсионира. Мечтае си как няма да работи и ще си почива, ще гледа внуци или ще пътува.

Хубаво е човек да започне да се интересува от процедурата по пенсионирането си, поне една година, преди да навърши пенсионна възраст. Да извади своята „кутия на спомените” от трудовия и осигурителния си стаж и доход, да си потърси ПИК-а и така нататък.

Да провери дали документите за стаж са оформени правилно, заверени ли са съгласно изискванията на Наредбата за заверка на трудовата книжка и трудовия стаж, когато лицето е осигурявано по трудов договор. Дали при прекратяване на трудовите правоотношения, продължителността на трудовия стаж е записана с цифри и думи; дали са се подписали счетоводител и работодател и има ли печат на предприятието или на учреждението; има ли изходящи номера и дати на документите; дали подписите на служебните лица са едни и същи, дори дали имената са правилно изписани и така нататък.

Ако пък лицето е имало лична фирма, бил е едноличен търговец (ЕТ), имал е ЕООД, трябва да се провери, дали са заверени осигурителните му книжки от финансов ревизор към ТП на НОИ. Да се види има ли пропуски в осигуряването след 01 януари 1997 г. в РОЛ на НОИ и да се вземат конкретни мерки.

При некоректно оформяне на трудовия / осигурителния стаж и доход, последният се смята за нередовен за пенсия, въпреки че има издаден документ. Оттук следва отново да се издирват бивши работодатели за да се издадат нови документи.

По принцип човек няма как да знае дали документите му за трудовия / осигурителния стаж и доход са оформени коректно за пенсия. Това може да каже само експерт по пенсиите, счетоводител, специалист по човешките ресурси или друг сведущ специалист. Тези хора могат да уточнят, какво липсва и кои са нередовните документи.

Ако човек не провери документите си преди да ги подаде за пенсия в ТП на НОИ и се констатират липси или непълноти, след това сроковете за отстраняване на неизправности и нередности по документацията са много кратки.

 

Седми съвет: Използвайте електронните услуги на НОИ

Желателно е да се ползват електронните услуги на НОИ, както за преизчисляване на стажа към трета категория и за избор на най-добрия 36-месечен период преди 01 януари 1997 година за изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсията, така и за изчисляване на прогнозния размер на пенсията.

Изчисляването със софтуеъра на НОИ, дава възможност на бъдещия пенсионер да се запознае със своя прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията. Това изчисление има предварителен характер, тъй като се ползват само наличните данни за осигурителен стаж и доход, подадени от осигурителите и евентуално от самоосигуряващите се в РОЛ на НОИ, след 01 януари 1997 година.

Ако лицето е работило по условията на I и/или II категория труд, то трябва да има и документи, които да удостоверят това обстоятелство. Но трябва да се знае, че в хода на пенсионното производство след подаване на документите за пенсия ще се прецени и окончателно ще се категоризира осигурителният стаж.

Въпреки, че един средно интелигентен човек, може да направи и на ръка подобни изчисления, ако внимателно чете КСО, съществува и голяма вероятност да се получи разминаване с крайния резултат, получен от ТП на НОИ.

Трябва да се знае, че по отношение на осигурителния стаж и действителния размер на пенсията, ще се произнесе длъжностното лице по пенсионно осигуряване към ТП на НОИ със съответното разпореждане. В хода на пенсионното производство ще се вземат под внимание представените документи за осигурителен стаж и доход и наличните данни от РОЛ на НОИ, като се съобразят със законодателството към момента на отпускане на пенсията.

Пенсиите и добавките за трудова дейност към тях, се отпускат и изплащат в минимален размер за съответния вид пенсия до определянето на размера им по реда на КСО, като длъжностното лице по пенсионно осигуряване в съответното ТП на НОИ се произнася в едномесечен срок след подаване на заявлението. В четиримесечен срок от подаване на заявлението, длъжностното лице с разпореждане изменя в действителен размер пенсиите и добавките към тях.

 

Осми съвет: Консултирайте се!

Човек задължително трябва да намери време и удобен за него начин, да се посъветва няколко месеца по-рано със специалист по пенсионните въпроси и да зададе въпросите, които го вълнуват относно бъдещата му пенсията, за да е наясно, какво предстои при пенсиониране, да избегне по възможност търсенето на документи в кратки срокове, обжалването на разпореждания и други нежелателни неща. Помощ може да се получи в ТП на НОИ и от консултантски фирми.

На тази среща на заинтересуваното лице се обяснява всичко, свързано с пенсионирането му, включително се уточнява дали има нередовни документи за пенсия, както и какви документи следва да се набавят. Трябва да се определят най-добрите му 3 години преди 31 декември 1996 година за пенсиониране (тази методика е валидна до 01 януари 2023 година); да се изчисли прогнозен размер на пенсията му; да се прецени правото на ранно пенсиониране в намален размер (1 година по-рано); да се изчисли размерът на такава пенсия, както и колко ще спечели лицето евентуално от ранното си пенсиониране.

Трябва да се изчисли размера на евентуално недостигащия стаж на лицето; да се изчисли сумата за внасяне за „закупуване” на недостигащия стаж (в размер до 5 години) и да се изчисли, кога лицето ще си възстанови внесените вноски за закупен стаж и има ли смисъл да го купува сега или да се пенсионира по-късно по условията на чл.68, ал.3 от КСО, без да закупи стаж.

Понякога хората не харесват или не разбират, какво им говори консултантът и се обръщат за помощ към други. Няма нищо лошо в това човек да чуе и друго мнение относно бъдещата си пенсия. Но когато ходи на такива срещи е желателно да не носи със себе си информацията, която е получил по-рано, да не се обсъждат личностите на експертите, с които е проведена предишната среща. У дома, на спокойствие може да се разгледа становището на единия и на другия експерт, да се направи сравнение, да се обмисли ситуацията и да се вземе най-правилното решение.

Пенсионният консултант дава препоръки и добри съвети, но е възможно становището, което е дал да не съвпадне напълно с разпореждането на ТП на НОИ. Това е напълно в реда на нещата.

Тук е мястото да отворим една скоба и да кажем няколко думи за две много разпространени „стереотипни заблуди“ сред наближаващите момента на пенсионирането.

 

Стереотипни убеждения, водещи до заблуди бъдещите пенсионери

Първата заблуда е, че съществуват „вратички“ в законодателството, които позволяват да се получи по-добра пенсия. Наистина, в много от българските закони по всякаква тематика, съществуват така наречените „вратички“, оставени там умишлено или неволно. Те позволяват, при добро познаване на законодателството, човек да се възползва от тях.

Проблемът при пенсионното производство обаче е в това, че точно при него такива „вратички“ не съществуват. Няма такава хитрост, с която да се досетите как да си увеличите пенсията един месец преди навършване на пенсионна възраст.

Да, действително съществуват специфични възможности, които могат да доведат до увеличаване на пенсията Ви, но те не отговарят на представата ни за „вратичка“ в закона.

Да следвате години на ред правилна стратегия на осигуряване – да, това ще доведе до увеличаване на пенсията Ви. По въпроса говорихме достатъчно подробно по-горе.

Да прехвърлите средства от втория стълб в първия и да увеличите размера на пенсията си от първия стълб – и това може да стане, но тази възможност подлежи на проверка, защото само в ОГРАНИЧЕН брой случаи (най-вече при ранно пенсиониране), този маньовър може да Ви донесе по-голям приход.

Последното действие ВИНАГИ правете след много внимателна консултация със специалист, който да направи нужните сравнения. Интернет е пълен с недобросъвестни хора, които са готови да нарекат черното – бяло с пяна на устата.

Няма, не съществува „таен начин“ за подаване на документи за пенсия по такъв начин, че пенсията Ви да се окаже по-голяма. Ако някой Ви обещава такова нещо, най-добре си потърсете друг помощник. Тук стигаме и до втората стереотипна заблуда – до свещеното убеждение на българина, че навсякъде трябва да се „даде“, да се плати някакъв „рушвет“ и нещата ще станат точно така, както ни се иска.

Със сигурност за добро, а не за лошо и тази типична за нашето светоусещане формула не работи при пенсионното производство. Да, наистина хората в България смятат, че да ти искат подкуп е привилегия, а не тегоба и съществува масово убеждение, че всичко се нарежда с „пачка“.

Да, живеем в порядъчно корумпирана държава, в която много неща се купуват и продават под тезгяха с различни по стойност купчинки от купюри, но точно пенсия не можем да си купим. Моля Ви да ми вЯрвате точно за това. Пенсионирането за осигурителен стаж и навършена възраст НЯМА нищо общо със случая с инвалидните пенсии, където корупцията е национален спорт. НЕ съществува начин да си купите с подкуп увеличение на пенсията Ви за осигурителен стаж и навършена възраст. Ако някой Ви предлага „съдействие“ - сменете помагача си, така както Ви посъветвах и при предишния случай.

 

И не забравяйте последния добър съвет …

… В крайна сметка има доволни, има и недоволни хора от изчисления размер на пенсията. Но в един момент става важен не само размерът на бъдещата пенсия, а и колко време всъщност ще я получаваш. Изборът на момента на пенсиониране също е много важен и е добре да се обсъди със специалист.

Пенсионирането е един много важен момент в живота на човека. Рано или късно това събитие ще настъпи за всеки един от нас и затова трябва да се подготвим за него така, че да го запомним с добро.

Страната влезе в поредния цикъл от избори и неминуемо отново ще бъде изваден на сцената въпросът за пенсиите, техния размер, за теглилата на пенсионерите и за несправедливото ни общество. Но тук, вместо да се занимаваме с размера на пенсиите, ще се опитам да обърна внимание на тези, които сега започват трудовата си кариера, и върху това, че осигуряването на старините на човека започва от първите дни и на първото работно място.

Да, това е точно така. Независимо от всевъзможните клишета, които ще чуем, вече е напълно възможно човек да се пенсионира с добра пенсия, без да е бил депутат 30 години. В моята практика вече редовно има случаи примерно на пенсионирани учители с пенсии с размер над 900 лева на месец. Разбира се, за това заслугата не е нито на управляващата партия, нито на опозицията, а на самите хора, които са се трудили упорито и са постигнали един трудов стаж без прекъсвания, като пътьом са работели и допълнително, което също се е отразило върху размера на пенсиите им.

Подобни примери има и при повечето други професии. И това не е за чудене, защото средната заплата в страната постоянно нараства. От януари 2006 г. до към края на 2018 тя вече е нараснала три пъти. Ако човек не крие осигуровки, ако не влиза в договорки за осигуряване на ниска заплата срещу получаване на "пари в плик", ако се старае да не допуска прекъсвания на трудовия си стаж и се осигурява и когато работи на второ място, шансът за една пенсия, различна от общоприетата представа за "мизерните пенсии в България", е напълно реален.

Затова човек трябва да мисли за пенсията си и за старините си, още когато започна попълването на първата трудова книжка. Разбира се, планирането на "пенсионна стратегия" в днешно време не е никак лесно, най-вече заради постоянните промени в законодателството.

Когато в края на 20-ия век беше направена пенсионната реформа и се премина към така наречената "три колонна система" на социално осигуряване, едва ли който и да е от участниците в работата по нея (представители на изпълнителната и законодателната власт, на социалните партньори - работодатели и синдикати, на академичната общност и експерти от НОИ и от други институции) си е помислял, че по безобразно бърз начин Кодексът за социално осигуряване (КСО) ще се превърне в най-често и най-много пъти изменяният и допълван законодателен текст в страната.

Кодексът за социално осигуряване (КСО) успя да изпревари дори и Кодекса на труда, който му "води" с повече от десетилетие по отношение на възрастта си.

Наистина, недопустимо е безгрижното отношение, с което изпълнителната власт предлага, а законодателната власт приема всевъзможни промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Много от тези промени нито са достатъчно добре обмислени, нито са достатъчно добре формулирани, като сами стават генератор на нови промени. Това прави "пенсионното планиране" много трудна задача, но въпреки това, могат да се дадат някои добри съвети, които са валидни при всякакви полети на фантазията на законодателя.

Отношението ни към пенсионирането като такова

Да започнем с въпроса за отношението към самото пенсиониране. Честа реплика е: "О, то не се знае дали ще доживея до тогава, а Вие ме карате да се осигурявам." Мога да уверя всички, които успокояват с тази мантра безгрижното си отношение към собствените си старини, че ще доживеят до пенсия с огромна вероятност. Въпреки че редовните писачи по пенсионните въпроси из интернет форумите и фейсбуците, не спират да тракат по клавиатурите си за провеждан по отношение на народа и в частност - на пенсионерите "геноцид", продължителността на живота в Р. България упорито продължава да ... нараства.

Ако до преди известно време се знаеше, че средната продължителност на живота на мъжете у нас е 69 години и 4 месеца, а на жените - 72 години, днес вече числата сочат средна продължителност от 72 години за мъжете и 74 години за жените. Най-общо казано, значителна част от тези хора, които започват работа днес, ще доживеят поне до 82 години, като медицинският опит показва, че до тази възраст хората остават в добро умствено състояние.

Така че, скъпи начинаещи работници и служители, забравете напълно размишленията от типа "аз я оживея до пенсия, я не". Ще доживеете и ще имате достатъчно време да размишлявате над въпроса, защо не сте взели мерки, още когато сте били млади и още сте имали време за това.

Не оставяйте днешната работа за утре

От същия тип е вредното самоуспокояване: "Сега съм млад, има време да мисля за пенсия." Уви, няма никакво време. Осигурителното законодателство е такова, че няма никакво време за маене. Всяка изработена година е от значение, като прекъсванията на осигурителния стаж трябва да се избягват по всякакъв начин.

Някой би възразил, че това не зависи само от него. Подобно оправдание е основателно само от части. Да, действително има обстоятелства, при които човек може да се окаже безработен не по свое желание, но това не значи, че не трябва да се търси алтернатива по най-бързия възможен начин. Ако сте се осигурявали добросъвестно, ще имате достатъчно време да си търсите работа, докато получавате обезщетението, което сте заслужили с осигуровките си срещу безработица. Става дума за месеци време. Днес има такъв дефицит на работна сила, че търсенето на работна сила надхвърля предлагането. Поне за момента е така, като надали ще има съществена промяна в близко време.

Не се поддавайте на изкушенията на "сивата икономика"

Друг е въпросът, че прекъсването на осигурителния стаж може да дойде от това, човек да се поддаде на крайно погрешното изкушение да се включи в стройните редове на "сивата икономика", наричана и "неформална заетост". Не са толкова малко хората, които се съгласяват да работят и без трудов договор, стига заплащането на ръка да ги удовлетворява. Да, за момента - за днес и за утре, сумата може да е удовлетворителна, но в други ден вече ще Ви се представи сметката. А тя е свързана с прекъсване в осигурителния Ви стаж, което ще "пробие" пенсията Ви.

Никога не забравяйте, че правото на придобиване на пенсия поради навършена възраст и старост е функция, както на възрастта Ви, така и на осигурителния Ви стаж. Определяща е сумата на тези два параметъра и не бива с лекота да пилеете дори месеци, да не говорим за години.

"Парите под масата" изяждат бъдещата Ви пенсия

Също така не бива да се поддавате и на по-меката форма на същото упражнение - осигуряване върху по-ниска сума, срещу получаване на пари "в плик". Тази разновидност на самоунищожаване на пенсията на работника или служителя, се осъществява в условията на престъпен сговор между работодателя и наетия на работа.

Резултатът е, че един ден наетият ще се чуди и ще се вайка, че пенсията му е малка. Само че тогава ще е добре да прехвърля вината не на правителството, парламента, Националния осигурителен институт или на етническите малцинства, а да си спомни собствените си действия на млади и на не толкова млади години.

За това впрочем, той ще има пълна възможност, защото Регистърът на осигурените лица (РОЛ) всичко помни за периода след 01 януари 1997 година. Дори и да го "хакнат", той пак помни ... Но към Регистъра ще се върнем след малко. Сега трябва да кажем няколко думи за факта, че има цели съсловия, които като че ли водени от някакви общи гилдийни традиции или направо психози, категорично отказват да се осигуряват. Принадлежащите към тях деятели на свободния труд, с пяна на устата обясняват, че няма да се осигуряват, не искат да се осигуряват и че на проклетата държава лев няма да дадат ...

Осигуряването е задължително и разумно

Колкото и да е враждебен към социалното осигуряване, човек не трябва да забравя, че осигуряването е задължително. Няма как да се извърши доброволен отказ от внасяне на осигуровки. Такива желания от време на време изстрелват в публичното пространство хора, за които можем да предполагаме, че са с добро материално положение и не разчитат на пенсия нито от първия, нито от втория стълб на осигурителната система. Били сме свидетели на огласени публично персонални искания за отказ от осигуряване, срещу доброволен отказ от пенсия. За съжаление, такива искания са в конфликт със закона още на ниво философия и технология.

Българската осигурителна система има три "стълба", тоест - три начина на осигуряване. Първите два са задължителни, а третият е доброволен. Първият стълб е както се нарича това научно - разходопокривен. Това е старославната "държавна" пенсия, при която през време на трудовата си кариера, Вие плащате осигурителни вноски, които се използват за изплащане на пенсиите на Вашите родители и прародители. Забележете, с парите, които внасяте по първия стълб, Вие осигурявате заплащането на пенсиите на Вашите предшественици, а не на собствените Ви пенсии.

Такава е била на времето "стратегическата иновация" на Ото фон Бисмарк, който въвежда пръв в света разходопокривната пенсионна система, която за това някои наричат още "Бисмаркова" или "Райнландска". Така той успява да въведе пенсиониране за хората над определена пределна възраст (боя се, че е била 80 години), без да има предварително събрана и една марка. Тогава социалдемократите и опозицията като цяло, протестирали, защото това им се видяло грозна измама - човек да плаща цял живот чуждите пенсии, а след това да чака някой друг да плаща неговата.

Само че, Бисмарковата система се прихванала и до ден днешен продължава да се използва. Това обаче създава проблеми на държавите, които я прилагат. Причината е демографската криза. Продължителността на живота расте, а броят на ражданията намалява. Съответно, броят на пенсионерите расте, а броят на хората, които да изкарват пенсиите им намалява. И в Европа (в частност в България) и в Русия и дори в Китай (!) демографската криза се задълбочава. Неотдавна, един германски вестник предложи с цел икономисване на административни разходи, всеки работещ германец да бъде обявяван за роб на един пенсионер и да е длъжен да изпълнява всичките му желания за прехрана, обличане и забавление.

Това разбира се е шега, но в шегата има огромна истина. И в Германия, и у нас броят на пенсионерите застрашително се доближава до броя на работещите. Общият брой на пенсионерите у нас към 30 септември 2018 година е 2 160 292 души, като 146 000 от тях са работещи пенсионери. Общият броя на заетите в България за 2018 година е 2 962 609 души. От тези числа не е трудно да се види, че прилагането на Бисмарковата, разходопокривна схема, при която ние плащаме пенсиите на предишните поколения, става все по-трудно. Не е случаен фактът, че за да се плащат пенсиите по първия стълб, освен осигурителните вноски, всеки месец се използва и огромен трансфер от бюджета. Значителна част от данъците, които плащаме също се използват за заплащане на пенсиите.

По тази причина държавата е изключително ревнива към плащането на осигурителните вноски, а на нас не ни остава нищо друго, освен да се погрижим за собственото си бъдеще, докато изпълняваме законовите си задължения.

Не забравяйте, че осигурителната система има и втори и трети стълб

Тук трябва да се отбележи, че всеки, който е роден след 01 януари 1960 година, се осигурява и по така наречения втори стълб на осигурителната система, наричан и допълнително задължително пенсионно осигуряване. За разлика от първия стълб с неговата разходопокривна система, вторият стълб, както и третият са с капиталопокривна система. Иначе казано - каквото си внесем остава за нас. Осигурителните вноски по втория и по третия стълб се насочват (по избор на осигурените лица) към частни пенсионни фондове, които ги управляват в съответствие с едно доста строго и твърде консервативно законодателство.

Задачата на пенсионните фондове е да осигуряват доходност на парите на бъдещите пенсионери, най-малко за да се компенсира инфлацията. В момента, примерно, доходността на частните пенсионни фондове е много по-добра от тази на банките. Така бъдещите пенсионери, родени след 01 януари 1960 година, ще получават две пенсии - едната от осигурителните вноски на идващите след тях поколения (от първия стълб) и една допълнителна от собствените им средства, натрупани и трупали доходност във втория стълб.

От това идва напълно естествената препоръка към започващите трудовата си кариера - още с постъпването на първото им работно място, да се поинтересуват сериозно, в кой пенсионен фонд би било разумно да насочит осигурителните си вноски по втория стълб от допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Тук начинаещите работници и служители и бъдещи пенсионери би трявало да се ръководят поне от два критерия: единият е репутацията на пенсионния фонд, управляван от съответното пенсионно осигурително дружество, а другият са данните за доходността, осигурявана от съответния пенсионен фонд.

Пенсионните фондове във втория стълб са два вида - универсални и професионални. В универсалните фондове се осигуряват хората, упражняващи така наречената "трета категория" труд, иначе казано - масовият случай на работа, която не е свързана с екстремални натоварвания и с особени условия на труд (под водата, под земята или във въздуха). В професионалните фондове се осигуряват хората, които упражняват първа и втора категория на труд, на които в момента няма да се спираме.

Управлявайте парите си и не оставяйте пенсиите си на самотек

Важното е това, когато започнете работа да се информирате на първо място, кои са действуващите в момента пенсионни фондове (универсални и професионални) и какво е представянето им на пазара. За това можете много добре да се информирате от сайта на Комисията за финансов надзор. Добре е да се консултирате и с компетентни лица, към които отнасяме лица със съответната подготовка и професионален опит на финансовите пазари, а не приятелите от фитнеса, трети братовчеди или колеги, които знаят всичко.

Ако не предприемете действия, за да изберете сами пенсионния фонд, в който ще натрупвате вноските си по втория стълб, ще бъдете разпределен служебно, по жребий в произволен фонд. Лично аз не препоръчвам подобно поведение - човек трябва да се интересува от парите си и да следи доходността, която те му носят.

И понеже говорим за това, че човек трябва да следи парите си, следващото напълно безплатно, но за сметка на това много важно действие е да си извадите така наречения "Персонален идентификационен код" (ПИК) на НОИ. Това става много бързо, като се посети съответното териториално управление на НОИ, в зависимост от това къде живеете. Веднага, на място Ви се издава "Персоналния идентификационен код" (ПИК), с чиято помощ Вие можете да следите всяко движение по осигуряването си.

Това е много важно, защото за съжаление не всички работодатели са толкова добросъвестни, та да не проверяваме, дали са ни внесли осигуровките добросъвестно. В сайта на НОИ можете да направите всякакви справки за социалното си осигуряване, като използвате само своя ЕГН и своя ПИК.

Не правете никакви компромиси със социалните си осигуровки

Моят съвет е да бъдете безкомпромисни, когато става дума за социалните Ви осигуровки. Те трябва да се правят върху всеки един приход от труд, който имате в пълния му размер. По-горе вече говорихме за различните мутации на "сивата икономика", в които в никакъв случай не бива да допускате да бъдете ангажирани. Тук само ще подчертая отново, че не бива да се съгласявате на никакви комбинации, свързани с "икономисване на средства" за сметка на осигуряването. Колкото и изкусително да Ви се вижда да получите повече сега, за сметка на "икономия" на социални осигуровки, трябва да помните, че по дефиниция ще загубите повече в бъдеще.

Някой би казал, че във взаимоотношението "работодател - работник", силната страна е работодателят. У него са "и ножът и сиренето" и работникът не може да се противи на волята на работодателя. В наше време, срещу тази теза има два много сериозни аргумента. Единият е, че работодател, който не желае да плаща социалните осигуровки в пълен размер, рискува да се сблъска с цялата контролна мощ на държавата. Огромната, преобладаваща част от случаи на "схеми" за "спестяване" на социални осигуровки се дължи не на едноличното решение на работодателя, който е оказал брутален натиск върху работника си, а на сговор между работодателя и работника. Това е заговор на мълчанието и вазимното разбирателство. Той се дължи най-вече на пренебрежителното отношение на работника към собственото му социално осигуряване и на спазването на принципа "по-добре някой лев в повече днес, отколкото по-голяма пенсия някъде в бъдещето".

Втората причина, да смятаме, че работникът може да защити правото си на адекватно социално осигуряване е неоспоримият факт, че в момента в страната има много голям дефицит на работна сила. Не просто дефицит на квалифицирана работан ръка, но и недостиг на хора въобще. Без да "подкокоросваме" по какъвто и да е начин работниците да изнудват работодателите на база на недостига на работна сила, не можем да не подчертаем, че защитаването на правото на социално осигуряване върху пълния размер на възнаграждението е напълно постижима мисия. Отказът на работника (служителя) да участва в "схеми" за "икономисване" на средства за сметка на криене на социални осигуровки в днешно време води не до неприятности за работника, а най-често до съгласие на работодателя да следва правилата. Съгласието може да е дадено с "омерзение", но в крайна сметка се дава, защото хората са "кът".

Не се ощетявайте сами, заради безотговорността на държавата

В интерес на истината, няма смислен аргумент срещу добросъвестното осигуряване, освен постоянните промени в пенсионното и осигурително законодателство. Тук бих добавила още един път, че постоянните, хаотични и категорично недоизпипани промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в момента оказват основното "развращаващо" въздействие върху осигуряващите се лица.

Последните се борят най-вече с гузната си съвест, която периодически им напомня, че като не се осигуряват, те "изяждат" днес бъдещето си в по-далечна перспектива. Но те противопоставят на натякванията на вътрешния си глас "успокоението", че никой не знае, какво ще е осигурителното законодателство след няколко години. За съжаление, колкото и порочна да е практиката да изядеш днас утрешната си пенсия, аргументът за неясното законодателно бъдеще е трудно опровержим. Това е огромна вина на държавата, която изобщо не се грижи за устойчивостта на осигурителното законодателство. Тази практика не спира, въпреки многократните напомняния идващи от всички страни - от социални партньори, от академични учени, от практици от сферата на осигуряването (както от НОИ, така и от частния сектор) и от къде ли още не.

Но въпреки това, не си заслужава сами да се ощетяваме, заради безотговорността на законодателя. Навършването на пенсионна възраст идва неусетно и тогава сметката ни се представя по най-неизгодния за нас начин.

Помислете и за третия, доброволен стълб

Ако човек има малко по-добри доходи от обикновените, спестовността винаги трябва да се разглежда като добродетел. Ако имате свободни средства, Вие ще сте изправени пред много, различни възможности за инвестиране и спестяване. Тук възможността да се влагат пари в доброволен пенсионен фонд, тоест в третия стълб на осигурителната система е доста целесъобразна. Тук са в сила всички съвети, които бяха дадени по-горе за втория стълб на допълнителното задължително осигуряване.

Инвестирането в доброволен пенсионен фонд в момента продължава да е по-доходно от стандартното държане на парите в банков депозит. Действително, тези пари остават "замразени" до момента на навършване на пенсионна възраст, но това се "откупува" от относителната сигурност на инвестицията, поради консервативните законови изисквания към управлението на средствата в доброволните пенсионни фондове. Ако имате възможност - не подценявайте възможността да натрупвате средства в доброволен пенсионен фонд. Третият стълб на социалното осигуряване не е лукс, а добър инструмент за инвестиране.

Навършвате пенсионна възраст - не изпадайте в паника и се консултирайте със специалист

Тази статия по принцип съдържа съвети към хората, които започват трудовата си кариера, но един от най-важните е, че рано или късно наближава "денят Х", когато се навършва пенсионната възраст. Тогава вече няма да сте в началото на кариерата си, но както вече казах, за този момент трябва да се мисли от самото начало. Но, така или иначе, както и да сте се осигурявали, както и да сте се грижили за пенсионното си бъдеще, "денят Х" или може би "денят П", тоест, денят на пенсионирането наближава.

Добрата практика е да се поинтересувате от състоянието на пенсионните си дела, около година преди да навършите възрастта за пенсиониране. Тогава е разумно да се обърнете към експерт, който да Ви посъветва, какво да направите, за да се пенсионирате, колкото се може по-безконфликтно и по-благополучно.

Пенсионните консултанти на практика винаги са хора, които са работили достатъчно дълго в Националния осигурителен институт (НОИ). Те познават в детайли процедурите, които следват служителите в НОИ в хода на пенсионното производство. Познават също така начина им на мислене и дори техните основни "дразнители".

Моят съвет е да не бъдете "евтини на брашното и скъпи на триците" и да си позволите пенсионен консултант или консултантска фирма, за да се направи пълен преглед на пенсионните Ви дела. Трябва да се провери, дали сред документите за пенсионирането Ви има нередовни такива, както и да се установи дали не липсват необходими документи.

Трябва да се определят най-добрите Ви три години преди 31 декември 1996 година за пенсиониране (валидно до 01.01.2023 г.). Добрият пенсионен консултант може да изчисли прогнозен размер на пенсията Ви, при цялата му условност. Може да се прецени и евентуалното Ви право на ранно пенсиониране в намален размер, една година по-рано и да изчисли размерът на една такава пенсия. От това зависи и колко бихте спечелили от евентуалното си ранно пенсиониране.

Тук би могло да се продължи с още по-дълъг списък на консултациите и услугите, които би могъл да окаже (и би трябвало обезателно да предложи) пенсионният консултант. Това обаче би трябвало да бъде тема на отделна статия, адресирана вече не към започващите трудовата си кариера, а към хората, които се движат към края й.

Важното е да не се забравя - трябва да започнете да се грижите за пенсионирането си още от първия ден на трудовата си кариера, независимо с какво недоверие се отнасяте към осигурителната система в страната и към постоянните промени в пенсионното законодателство. Не трябва да се вслушвате в "песента на сирените" от "сивата икономика" - така може само да се разбиете върху скалите на житейските неудачи.