Статии с етикет: ксо

Уважаеми читатели, тук не става дума за препращане към известния „Параграф 22“, свързан със знаменит роман и не по-малко знаменит филм. Става дума за § 22 ц, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Кодекса за социално осигуряване (КСО).
На 04.05.2019 г. влезе в сила Законът за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обнародван в ДВ, бр.35 от 30.04.2019 г.). В преходните и заключителните разпоредби на КСО се създава § 22 ц (отбележете до коя буква на азбуката се е стигнало – да ни помагат Св. Св. Кирил и Методий, а също така и Св. Климент Охридски…), която засяга отпуснатите пенсии, свързани с трудова дейност, с начална дата след 31.12.2018 г.

Дава се възможност на лицата да изберат по коя формула да се определи индивидуалния им коефициент - с действащата до 31.12.2018 г. или с новата от 01.01.2019 г. Разпоредбата на § 22ц, ал.1 от ПЗР на КСО ще бъде в сила до 01.01.2023 г.

Формулата по така наречената „стара“ методика включва осигурителния доход за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от осигурителния му доход за периода след тази дата до датата на отпускане на пенсията. В случаите, когато осигурителният доход на лицето до 1 януари 1997 г. е за период, по-малък от три години, индивидуалният коефициент се изчислява от този доход.

Формулата по така наречената „нова“ методика обхваща осигурителния доход на лицето само от 01.01.2000 г. до дата на отпускане на пенсията.

 

Има разлика при изчисляване на инидивидуалния коефициент по двете формули.

Затова е препоръчително човек да се информира предварително за най-добрите си три години преди 31.12.1996 г. и за размера на пенсията си по двете формули, преди да се подат документите за пенсия.

В заявлението за пенсия - удостоверение УП-1 е направено изменение, свързано с § 22 ц от ПЗР на КСО и лицата имат възможност да изберат размера на пенсията им да бъде опрелен с индивидуален коефициент по така наречената “стара“ методика, като в т.5 се посочват избраните от тях три години преди 1997 г. или по така наречената “нова“ методика. Длъжностното лице по пенсионното осигуряване с разпореждане ще определи по-благоприятния коефициент и ще го приложи за изчисляване на размера на пенсията.

За изчислението по „старата“ методика е необходимо да се представи документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор от лицето преди 01.01.1997 г., както и за времето след 01.01.1997 г. за който липсват данни по Регистъра на осигурените лица на НОИ. Освен ако същите не са налични в ТП на НОИ по съставено вече пенсионно досие на лицето по преходно заявление.

За лицата, които не са вписали в заявлението си, че желаят индивидуалният им коефициент да бъде изчислен по „старата“ методика и не са представили необходимите за това документи, пенсионният орган по подразбиране ще изчислява индивидуалния коефициент и размера на пенсията по новия ред, приложим за трудови пенсии отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 година.

Съгласно § 22ц, ал.2 от ПЗР на КСО, в 6-месечен срок от влизането на закона в сила, лицата с подадени заявления за пенсия, с начална дата от 31.12.2018 г. (от 01.01.2019 г. до 03.05.2019 г.), както и тези, на които е отпусната пенсия само по „новата“ методика (до 04.05.2019 г.) могат да упражнят еднократно правото си на избор за по-благоприятния за тях начин за изчисляване на индивидуалния коефициент.

Законодателят е предвидил, тези пенсии да се отпускат в новия размер от същата начална дата.

 

Срокът изтича на 04.11.2019 г. - понеделник.

Това ще е последният ден, в който заинтересуваните лица ще могат редовно да подадат заявления за избор, съгласно тази разпоредба. По данни на НОИ до месец август, от този ред са се възползвали около 2200 души.

Към заявлението за преизчисляване на пенсията от три годишен базисен период преди 1997 г. по § 22 ц, ал.2 от ПЗР на КСО, се прилагат документи за осигурителен доход (УП-2, УП-15 или осигурителна книжка), за посочения в заявлението период.

В случай, че липсват данни в РОЛ на НОИ (Регистър на осигурените лица) след 01.01.1997 г., следва да се представят документи за осигурителен доход за липсващите периоди. Освен ако същите не са налични в ТП на НОИ по съставено вече пенсионно досие на лицето.

Много важен момент е, че лицата трябва да изберат най-силните си три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж преди 31.12.1996 г. Това означава, да се изчислят брутните възнаграждения за 15 години и да се определи най-доброто за даденото лице.

В Териториалните поделения на НОИ има постоянни приемни, както и изнесени работни места, които правят консултации на гражданите по тази тема, като използват електроната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“. Целта е да ги подпомагат при избора им за по-благоприятен прогнозен индивидуалния коефициент за пенсия. Лицето трябва да предостави на служителите оригинални документи за осигурителния му стаж, положен до 01.01.1997 г., както и документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по негов избор преди 1 януари 1997 г. Последните са необходими с оглед изчисляването на индивидуалния коефициент и по така наречената „стара методика“.

 

Те не изчисляват и не определят три годишните базисни периоди и не правят преценка за придобито право на пенсия.

В сайта на НОИ услугата „Изчисляване на прогнозна пенсия“ е достъпна за всеки, само е необходимо лицата да имат издаден персонален идентификационен код (ПИК) от института. НОИ, дава възможност на бъдещия пенсионер да се запознае със своя прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията. Но самото изчисление има предварителен характер, тъй като се ползват само наличните данни за осигурителен стаж и доход, подадени от осигурителите и евентуално от самоосигуряващите се в РОЛ на НОИ, след 01 януари 1997 година.

До крайния срок вече остава по-малко от месец, така че всеки, който желае да се присъедини към споменатите по-горе 2200 лица трябва да побърза.

Публикувана в У нас

След въвеждането на програмата си за устойчивост „Заедно към нулев отпечатък”, амбицията на Карлсберг Груп е да премине към нулеви въглеродни емисии и нулеви отпадъчни води в своите пивоварни, както и да ограничи наполовина използването на вода. Компанията е решена да намали потреблението си от средно 3,4 hl (хектолитра) вода на hl (хектолитър) бира през 2015 г. до 1,7 hl вода на hl бира до 2030 г.

След процес на оценка, пивоварната във Фредериция бе избрана като площадка за тест на първата инсталация за цялостно рециклиране на вода. Тази технология ще намали средния разход на вода в пивоварната от сегашните 2,9 hl вода на hl бира до 1,4 hl вода на hl бира. Това ще я превърне в първата пивоварна, която практически елиминира загубата на вода в процеса на производство.

Изчисленията показват, че пречиствателната станция ще намали също така консумацията на енергия в пивоварната с 10% чрез собствено производство на биогаз и рециркулация на топла вода.

„Това е голяма инвестиция за нас, но също така и необходима следваща стъпка по пътя към дългосрочна устойчивост”– каза Филип Ходжис, Изпълнителен президент, Интегрирана верига за доставки в Карлсберг Груп.

„Ние традиционно се фокусираме върху управлението на ресурсите и намаляването на използваната вода, но се нуждаем от по-добро приложение на модерните технологии, за да постигнем амбициозните цели в нашата програма „Заедно към нулев отпечатък“. В навечерието на своята 40-та годишнина, пивоварната Фредериция ще служи като учебна платформа за всички наши пивоварни“ – допълни Филип Ходжис.

Разположена на около час и половина път с кола от Копенхаген, пивоварната Фредериция е открита на 25 септември 1979 г. Състояща се от пивоварна, бутилиращ завод и складов терминал, тя осигурява работа на повече от 600 души.

Свръхмодерната инсталация за цялостно рециклиране на вода е партньорски проект, иницииран чрез публично-частното партньорство DRIP (датското партньорство за промишлено производство на храни с ефективно използване на ресурси и вода). Проектът включва не само университети и доставчици на технологии, но и датските ветеринарни служби, органите по въпросите на околната среда и храните, като по този начин се гарантира, че той отговаря на високите стандарти на Дания в тази сфера.

„Заедно към нулев отпечатък” е визията на Карлсберг Груп за по-добър утрешен ден във време на сериозни предизвикателства, свързани с климатичните промени, недостига на вода и проблемите, свързани с общественото здраве. Програмата се състои от четири амбиции: НУЛЕВ въглероден отпечатък; НУЛЕВИ отпадъчни води; НУЛЕВА безотговорна консумация на алкохол и НУЛЕВИ злополуки. Всяка от тях е подкрепена от индивидуални измерими цели, които трябва да бъдат постигнати до 2022 или 2030 година.

Като част от дългосрочната инициатива „Заедно към нулев отпечатък“ през 2017 година Карлсберг България откри пречиствателна станция в пивоварната си в град Благоевград. Тя пречиства на 100% отпадните води и е с капацитет от 1500 м3 дневно. Благодарение на анаеробен биологичен реактор, известен като BIPAQ IC, се осигурява биологично третиране на водите в завода и се свежда до минимум замърсяването от производствения процес. В момента, компанията работи и по още един мащабен проект за изграждане на пречиствателна станция в пивоварната си в Шумен, която планира да открие през 2020 г.

За Карлсберг Груп

Карлсберг Груп е една от водещите пивоварни компании по света, с голямо портфолио от бирени брандове и други напитки. Марките Carlsberg, Baltika и Tuborg са сред най-големите бирени марки на Европа. В компанията работят 42 000 души, а продуктите й се продават на 150 пазара по света.

 

За Карлсберг България

Продуктовото портфолио на компанията включва разнообразие от първокласни бири – националните Шуменско и Пиринско, международните марки на компанията Carlsberg и Tuborg, Zatecky Hus с жатецки хмел от Чехия, френската Kronenbourg Blanc, чешката Budweiser Budvar, немската пшеничена бира Erdinger, златистия испански лагер с цитрусови нотки San Migel Fresca, италианската Angelo Poretti с няколко вида хмел и американската Brooklyn Lager с изявен малцов характер. Карлсберг България предлага на нашия пазар и сайдера Somersby, лидер в своя сегмент, в четири разновидности – диня, ябълка, круша и боровинка. От 2018 година компанията включи в асортимента си и бира без алкохол, Birell в два вкуса.

Публикувана в Свят

На 01 януари 2000 година, преди почти 20 години, влезе в сила Кодексът за задължителното обществено осигуряване (КЗОО) и беше отменен старият Закон за пенсиите, който просъществува в периода от 12.11.1957 до 31.12.1999 г. Беше проведена една реформа, която днес хората отворили сергии на политическия пазар масово се надпреварват да отричат, но тогава беше подкрепена от всички социални партньори, както и от международните институции, имащи отношение към проблема, най-вече от Световната банка.

При такова ниво на съгласие и одобрение, можеше да се очаква едно достатъчно сдържано и дори консервативно отношение към пенсионното законодателство.

Нормално е да дадеш на хората шанс да планират поведението си и личната си „пенсионна стратегия” в условията на устойчиво и не променящо се законодателство.

По мнението, както на академичните авторитети, така и на хора, които са се „пържили” в управлението на социалната политика, очакванията новото пенсионно законодателство да остане непроменено поне няколко десетки години е било повече от логично и основателно. Периодът на въздържание от излишно законодателстване би трябвало да бъде поне с продължителността на осигурителния стаж, необходим за получаване на пенсия. Най-грубо казано – поне 30 години.

Но подобни сметки се оказаха наивни очаквания на хора, които изобщо не отчитат неудържимата склонност на политиците да се заиграват с всичко, което може според тях да им донесе някакви дивиденти в очите на гласоподавателите, без значение, каква точно е „оценката на въздействието” на законодателната ми активност.

В този дух и по този начин, от приемането си до днес, Кодексът за задължителното обществено осигуряване, трансформирал се през 2003 година в Кодекс за социално осигуряване (КСО), претърпя безброй изменения, най-вече в частта си за пенсионното осигуряване. Законодателите не се спряха в криво разбрания си ентусиазъм и закономерно превърнаха чистичката и гладка материя на първоначалните текстове на КЗОО в нещо като палто на просяк с петдесет годишен стаж по специалността. Образно казано, платът на основата вече не се вижда от кръпките по него, като са на лице всички изгледи процесът на законодателен кърпеж да продължи.

Достатъчно е да си спомним, как законодателни промени с четири годишен „гратисен период” бяха на бърза ръка „смърцафляцани”, за да се отговори „позитивно” на врявата, вдигната от хора, на които това време не беше стигнало за да прочетат и разберат за какво става дума.

Едва ли някой се чувства улеснен, облекчен или удовлетворен от постоянните „ремонтни работи” по Кодекса за социално осигуряване. Бъдещите пенсионери НЕ получават от това някаква сигурност - точно обратното, законодателният кадрил действа откровено демотивиращо на желанието на хората да се осигуряват.

Хората, които обслужват служебно пенсионното производство също НЕ са улеснени по какъвто и да е начин – точно обратното, създават се предпоставки за допускане на всевъзможни грешки при отпускането на пенсиите. Експертите, бизнесът на които е да подпомагат бъдещите пенсионери в подаването на документите им за пенсиониране, са затруднени по същия начин, по който са затормозени и колегите им от НОИ.

Единствено някои политически лица от законодателната или пък от изпълнителната власт, получават своите петнадесет минути слава (съвсем по Анди Уорхол), докато обясняват „от телевизора”, какви усилия се полагат за подобряване на положението на пенсионерите. Но дори и за тях има основателни подозрения, доколко се чувстват комфортно в тази ситуация на превръщане на КСО от законодателен текст в „пачуърк”, иначе казано в законодателен кърпеж.

Но да се върнем през 2000 година, когато КСО беше все още КЗОО. Тогава, публиката за първи път чу за значението на сбора от осигурителен стаж и възраст - така наречените точки. Хората научиха (някои от тях) и това, че ще се ползва информацията от Персоналния регистър за осигурените лица в НОИ (РОЛ на НОИ) при отпускане на пенсиите, за Първия, за Втория и за Третия стълб на социалното осигуряване и така нататък. Макар че, принципната страна на въпроса с „точките” не е трудна за разбиране, техническата подготовка на хората за пенсиониране сякаш се усложни.

Всъщност, материята си е сложничка, а професионалистите са малко. Отиват години, за да се обучи един специалист в областта на социалното осигуряване и пенсионното производство. За тези, които навлязат в работата с желание и разбиране, тя е интересна и увлекателна, но също така изисква много търпение, ровене и четене на указания, закони, спогодби и регламенти.

За обикновения човек, отстрани, тази материя се оказа сложна и непонятна. Хората се чувстват объркани и несигурни. Малцина се смелчаците, които скачат напред с главата и рискуват сами да подготвят документите си за пенсиониране. Но дали това е разумно? В повечето случаи, проявилите храброст съжаляват после за получените резултати.

Ето защо е важно хората да се погрижат внимателно за старините си, защото едва ли ще може да разчитат на някой друг (не дай Боже на държавата), да направи това за тях. Или най-малкото, едва ли ще го направи достатъчно добре. Ето няколко съвета или препоръки, които са резултат от моя опит в пенсионното производство.

 

Първи съвет: Осигурявайте се върху действителното си възнаграждение

Когато човек започне работа е задължително да се осигурява върху действителното си възнаграждение, за да може да ползва правото си на обезщетение, помощ или пенсия при временна неработоспособност, временна намалена работоспособност; инвалидност; майчинство; безработица; старост или смърт. И това трябва да продължи до край.

Дори и да има периоди, през които се е осигурявал на минималната работна заплата, човек не бива да се отчайва, а да търси, да се квалифицира, да си намери по – добре платена работа и да отстоява правата си пред работодателя.

 

Втори съвет: Изберете лично пенсионния фонд за допълнителното си задължително осигуряване

Ако, човек е роден след 01 януари 1960 година, то той се осигурява и по Втория стълб на осигурителната система. Най-често това става в Универсален пенсионен фонд (УПФ), ако разбира се човек не работи втора или първа категория труд. Тогава осигуряването става и в Професионален пенсионен фонд (ППФ).

Добре е лично да изберете съответния УПФ (или ППФ), в който желаете да се осигурявате. Изборът можете да направите най-вече на база на данните, които можете да откриете за отделните пенсионни фондове в сайта на Комисията за финансов надзор (КФН). Ако сте пропуснали да направите това, добре е да се поинтересувате в кой Универсален пенсионен фонд сте разпределен служебно.

Ако човек знае в кой УПФ се осигурява, добре е да се интересува постоянно, каква е набраната парична маса, какви са условията за получаване на пенсия, какъв е размерът й, за какъв период ще я получава, би ли имал изгода от възможността да прехвърли натрупаната сума в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система (така наречения „Сребърен фонд”) и какъв би бил размерът на пенсията от Първия стълб, след тази стъпка.

 

Трети съвет: Извадете си Персонален идентификационен код (ПИК) и го ползувайте по предназначение

Препоръчително е, даже е задължително, осигурените лица да имат Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Този код може да се получи във всяко Териториално поделение на НОИ, лично и единствено срещу представяне на лична карта, без да се попълва заявление. Може да се получи и чрез упълномощено лице, след като се представи нотариално заверено пълномощно.

Кодът се генерира на място, но става активен 24 часа по-късно. Той дава възможност на заинтересуваните лица да проследят осигурителната си история в Регистъра на осигурените лица (от 01 януари 1997 до наши дни), а също така, с него може да се ползват редица електронни и административни услуги през интернет страницата на НОИ.

 

Четвърти съвет: Пазете грижливо трудовите си книжки – кафяви, сини и винено червени

Всеки трябва да съхранява отговорно трудовите си книжки; удостоверенията си за осигурителен стаж и доход, издавани от работодателите; Военно-отчетната си книжка и/или удостоверението за редовна военна служба; осигурителната си книжка (ако е самоосигуряващ се); служебната си книжка (ако е на държавна служба) и така нататък. С неколкократните промени на образеца на трудовите книжки, които първо бяха кафяви, после станаха сини, а сега ще стават винено червени, хората вече масово ще имат по повече от една трудова книжка. Затова – пазете си трудовитЕ книжкИ !

Събирането на едно място на тези документи, фишове, трудови договори или други документи е най-добрият вариант. Добре е да е място в къщи, което няма да забравите къде е.

Загубата на документи, които удостоверяват стажа или дохода на дадено лице, без значение дали става дума за разсеяност, кражба, пожар или саморазправа от страна на любимия човек (имам такива случаи в практиката си) е много неприятно. Възстановяването на трудовия/осигурителния стаж е трудно, а понякога и невъзможно.

От 2005 г. в ТП на НОИ е създаден отдел “Осигурителен архив“. Към него работодателите, които са прекратили дейността си и нямат правоприемник, могат да предадат разплащателните си ведомости. ТП на НОИ издава документи, удостоверяващи стажа и дохода на лицата, само ако ведомостите на съответните работодатели са предадени при тях.

Но когато разплащателните ведомости не са предадени, трябва да се търси съответния правоприемник на предприятието или учреждението, където те се съхраняват. На пазара съществуват частни фирми, които издирват такива предприятия, но това отнема доста време и не винаги начинанието завършва с желания резултат.

Има ведомости на някои предприятия, които не са предадени, а изгорени, наводнени, изчезнали или пък собствениците на предприятията са починали, нямат счетоводители или са заминали в чужбина. Тук рядко може да се направи нещо.

Обаче съществува възможността, трудовият и осигурителният стаж да бъдат доказани по съдебен ред.

След 01 януари 1997 година, до ден днешен данните за осигурителния стаж и доход се намират в Регистъра на осигурените лица в НОИ. Понякога в Регистъра липсват данни за периоди, за които лицата са работили след 1997 година. Тогава отново е необходимо работодателят да издава удостоверение УП-2 и то помесечно. А за хората работили в еднолични фирми до 1999 година, както и за собствениците и управителите на фирми е необходима и заверка на осигурителната книжка.

 

Пети съвет: Четете внимателно кореспонденцията си с НОИ

От 01 януари 2017 година, Националния осигурителен институт, информира с писма лицата, че навършват пенсионната възраст по чл. 68, ал.1 и 2 от КСО и уточняват условията, при които могат да се пенсионират. Не се информират тези, които вече имат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.

Тези писма имат само информативен характер и получаването им не означава, че заинтересуваното лице е изпълнило двете условия на чл. 68, ал. 1 от КСО: възраст и придобит осигурителен стаж за пенсия.

Съобщава се също така и кои по принцип са необходимите документи за пенсиониране. Идеята е да се стимулира всяко лице да предприеме действия за набавянето им. Но само след прегледа на документите от специалисти може да се каже конкретно, какво му е нужно и какво му липсва на даденото лице.

 

Шести съвет: Започнете подготовката си за пенсиониране, поне една година преди достигане на пенсионна възраст

Без значение, дали е получено писмо или не, времето лети. С напредване на възрастта, на човек все повече не му се работи и иска да се пенсионира. Мечтае си как няма да работи и ще си почива, ще гледа внуци или ще пътува.

Хубаво е човек да започне да се интересува от процедурата по пенсионирането си, поне една година, преди да навърши пенсионна възраст. Да извади своята „кутия на спомените” от трудовия и осигурителния си стаж и доход, да си потърси ПИК-а и така нататък.

Да провери дали документите за стаж са оформени правилно, заверени ли са съгласно изискванията на Наредбата за заверка на трудовата книжка и трудовия стаж, когато лицето е осигурявано по трудов договор. Дали при прекратяване на трудовите правоотношения, продължителността на трудовия стаж е записана с цифри и думи; дали са се подписали счетоводител и работодател и има ли печат на предприятието или на учреждението; има ли изходящи номера и дати на документите; дали подписите на служебните лица са едни и същи, дори дали имената са правилно изписани и така нататък.

Ако пък лицето е имало лична фирма, бил е едноличен търговец (ЕТ), имал е ЕООД, трябва да се провери, дали са заверени осигурителните му книжки от финансов ревизор към ТП на НОИ. Да се види има ли пропуски в осигуряването след 01 януари 1997 г. в РОЛ на НОИ и да се вземат конкретни мерки.

При некоректно оформяне на трудовия / осигурителния стаж и доход, последният се смята за нередовен за пенсия, въпреки че има издаден документ. Оттук следва отново да се издирват бивши работодатели за да се издадат нови документи.

По принцип човек няма как да знае дали документите му за трудовия / осигурителния стаж и доход са оформени коректно за пенсия. Това може да каже само експерт по пенсиите, счетоводител, специалист по човешките ресурси или друг сведущ специалист. Тези хора могат да уточнят, какво липсва и кои са нередовните документи.

Ако човек не провери документите си преди да ги подаде за пенсия в ТП на НОИ и се констатират липси или непълноти, след това сроковете за отстраняване на неизправности и нередности по документацията са много кратки.

 

Седми съвет: Използвайте електронните услуги на НОИ

Желателно е да се ползват електронните услуги на НОИ, както за преизчисляване на стажа към трета категория и за избор на най-добрия 36-месечен период преди 01 януари 1997 година за изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсията, така и за изчисляване на прогнозния размер на пенсията.

Изчисляването със софтуеъра на НОИ, дава възможност на бъдещия пенсионер да се запознае със своя прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията. Това изчисление има предварителен характер, тъй като се ползват само наличните данни за осигурителен стаж и доход, подадени от осигурителите и евентуално от самоосигуряващите се в РОЛ на НОИ, след 01 януари 1997 година.

Ако лицето е работило по условията на I и/или II категория труд, то трябва да има и документи, които да удостоверят това обстоятелство. Но трябва да се знае, че в хода на пенсионното производство след подаване на документите за пенсия ще се прецени и окончателно ще се категоризира осигурителният стаж.

Въпреки, че един средно интелигентен човек, може да направи и на ръка подобни изчисления, ако внимателно чете КСО, съществува и голяма вероятност да се получи разминаване с крайния резултат, получен от ТП на НОИ.

Трябва да се знае, че по отношение на осигурителния стаж и действителния размер на пенсията, ще се произнесе длъжностното лице по пенсионно осигуряване към ТП на НОИ със съответното разпореждане. В хода на пенсионното производство ще се вземат под внимание представените документи за осигурителен стаж и доход и наличните данни от РОЛ на НОИ, като се съобразят със законодателството към момента на отпускане на пенсията.

Пенсиите и добавките за трудова дейност към тях, се отпускат и изплащат в минимален размер за съответния вид пенсия до определянето на размера им по реда на КСО, като длъжностното лице по пенсионно осигуряване в съответното ТП на НОИ се произнася в едномесечен срок след подаване на заявлението. В четиримесечен срок от подаване на заявлението, длъжностното лице с разпореждане изменя в действителен размер пенсиите и добавките към тях.

 

Осми съвет: Консултирайте се!

Човек задължително трябва да намери време и удобен за него начин, да се посъветва няколко месеца по-рано със специалист по пенсионните въпроси и да зададе въпросите, които го вълнуват относно бъдещата му пенсията, за да е наясно, какво предстои при пенсиониране, да избегне по възможност търсенето на документи в кратки срокове, обжалването на разпореждания и други нежелателни неща. Помощ може да се получи в ТП на НОИ и от консултантски фирми.

На тази среща на заинтересуваното лице се обяснява всичко, свързано с пенсионирането му, включително се уточнява дали има нередовни документи за пенсия, както и какви документи следва да се набавят. Трябва да се определят най-добрите му 3 години преди 31 декември 1996 година за пенсиониране (тази методика е валидна до 01 януари 2023 година); да се изчисли прогнозен размер на пенсията му; да се прецени правото на ранно пенсиониране в намален размер (1 година по-рано); да се изчисли размерът на такава пенсия, както и колко ще спечели лицето евентуално от ранното си пенсиониране.

Трябва да се изчисли размера на евентуално недостигащия стаж на лицето; да се изчисли сумата за внасяне за „закупуване” на недостигащия стаж (в размер до 5 години) и да се изчисли, кога лицето ще си възстанови внесените вноски за закупен стаж и има ли смисъл да го купува сега или да се пенсионира по-късно по условията на чл.68, ал.3 от КСО, без да закупи стаж.

Понякога хората не харесват или не разбират, какво им говори консултантът и се обръщат за помощ към други. Няма нищо лошо в това човек да чуе и друго мнение относно бъдещата си пенсия. Но когато ходи на такива срещи е желателно да не носи със себе си информацията, която е получил по-рано, да не се обсъждат личностите на експертите, с които е проведена предишната среща. У дома, на спокойствие може да се разгледа становището на единия и на другия експерт, да се направи сравнение, да се обмисли ситуацията и да се вземе най-правилното решение.

Пенсионният консултант дава препоръки и добри съвети, но е възможно становището, което е дал да не съвпадне напълно с разпореждането на ТП на НОИ. Това е напълно в реда на нещата.

Тук е мястото да отворим една скоба и да кажем няколко думи за две много разпространени „стереотипни заблуди“ сред наближаващите момента на пенсионирането.

 

Стереотипни убеждения, водещи до заблуди бъдещите пенсионери

Първата заблуда е, че съществуват „вратички“ в законодателството, които позволяват да се получи по-добра пенсия. Наистина, в много от българските закони по всякаква тематика, съществуват така наречените „вратички“, оставени там умишлено или неволно. Те позволяват, при добро познаване на законодателството, човек да се възползва от тях.

Проблемът при пенсионното производство обаче е в това, че точно при него такива „вратички“ не съществуват. Няма такава хитрост, с която да се досетите как да си увеличите пенсията един месец преди навършване на пенсионна възраст.

Да, действително съществуват специфични възможности, които могат да доведат до увеличаване на пенсията Ви, но те не отговарят на представата ни за „вратичка“ в закона.

Да следвате години на ред правилна стратегия на осигуряване – да, това ще доведе до увеличаване на пенсията Ви. По въпроса говорихме достатъчно подробно по-горе.

Да прехвърлите средства от втория стълб в първия и да увеличите размера на пенсията си от първия стълб – и това може да стане, но тази възможност подлежи на проверка, защото само в ОГРАНИЧЕН брой случаи (най-вече при ранно пенсиониране), този маньовър може да Ви донесе по-голям приход.

Последното действие ВИНАГИ правете след много внимателна консултация със специалист, който да направи нужните сравнения. Интернет е пълен с недобросъвестни хора, които са готови да нарекат черното – бяло с пяна на устата.

Няма, не съществува „таен начин“ за подаване на документи за пенсия по такъв начин, че пенсията Ви да се окаже по-голяма. Ако някой Ви обещава такова нещо, най-добре си потърсете друг помощник. Тук стигаме и до втората стереотипна заблуда – до свещеното убеждение на българина, че навсякъде трябва да се „даде“, да се плати някакъв „рушвет“ и нещата ще станат точно така, както ни се иска.

Със сигурност за добро, а не за лошо и тази типична за нашето светоусещане формула не работи при пенсионното производство. Да, наистина хората в България смятат, че да ти искат подкуп е привилегия, а не тегоба и съществува масово убеждение, че всичко се нарежда с „пачка“.

Да, живеем в порядъчно корумпирана държава, в която много неща се купуват и продават под тезгяха с различни по стойност купчинки от купюри, но точно пенсия не можем да си купим. Моля Ви да ми вЯрвате точно за това. Пенсионирането за осигурителен стаж и навършена възраст НЯМА нищо общо със случая с инвалидните пенсии, където корупцията е национален спорт. НЕ съществува начин да си купите с подкуп увеличение на пенсията Ви за осигурителен стаж и навършена възраст. Ако някой Ви предлага „съдействие“ - сменете помагача си, така както Ви посъветвах и при предишния случай.

 

И не забравяйте последния добър съвет …

… В крайна сметка има доволни, има и недоволни хора от изчисления размер на пенсията. Но в един момент става важен не само размерът на бъдещата пенсия, а и колко време всъщност ще я получаваш. Изборът на момента на пенсиониране също е много важен и е добре да се обсъди със специалист.

Пенсионирането е един много важен момент в живота на човека. Рано или късно това събитие ще настъпи за всеки един от нас и затова трябва да се подготвим за него така, че да го запомним с добро.

Публикувана в Гледища

„Карлсберг“ обяви поредица от иновации, чрез които ще бъдат намалени пластмасовите отпадъци в световен мащаб с повече от 1200 тона годишно - еквивалент на 60 милиона найлонови торби.

 

Първата промяна носи името „Snap Pack“ и заменя вторичната пластмасова опаковка, използвана около шест кена в обикновена опаковка мултипак Карлсберг, с иновативна технология, която залепва кеновете заедно. Промяната, която се въвежда за първи път в световната бирена индустрия ще намали количеството пластмаса, използвана в традиционните опаковки, до 76%.

 

След три години разработване, „Snap Pack“ е само едно от устойчивите опаковъчни решения на „Карлсберг“, които са представени от компанията.

Другите подобрения са:
• Използване на сребърните мастила Cradle-to-Cradle CertifiedTM на етикетите на бутилките за подобряване на рециклируемостта
• Ново покритие върху стъклените бутилки за многократна употреба, с цел удължаване срока им на експлоатация и съответно намаляване на техния екологичен отпечатък
• Нови капачки, които премахват кислорода, за да запазят бирата по-свежа за по-дълго време

 

Иновациите представляват първата от поредицата подобрения за потребителите по програмата за устойчиво развитие на „Карлсберг Груп“ - „Заедно към нулевия отпечатък“, която включва амбициозната цел за постигане на нулев въглероден отпечатък и отпадъчни води.

 

Първоначално те ще бъдат приложени върху марката „Carlsberg“.

 

„Това е важна промяна за Карлсберг. Работим усилено, за да постигнем целите на амбициозната програма за устойчиво развитие и да помогнем за справяне с изменението на климата, сподели Кийст Харт, изпълнителен директор на Карлсберг Груп. Винаги се стремим към подобрение и тези иновации ясно показват нашата амбиция да следваме стъпките на нашия основател за по-добро бъдеще. Snap Pack на Карлсберг ще намали значително количеството пластмасови отпадъци и очакваме с нетърпение да предоставим на нашите потребители по-добра бира с по-малко въздействие върху околната среда”.

 

Екипите за изследователска и развойна дейност на Карлсберг Груп работят в тясно сътрудничество с външни партньори, за да създадат решения, които ще имат значение както за потребителите, така и за климата.
За да ускори изпълнението на своите амбиции за устойчивост, „Карлсберг“ обяви също стратегическо партньорство с „Plastic Change“, датска екологична организация, в допълнение към дългогодишния си диалог с WWF по устойчиви въпроси и въздействието върху околната среда и световните природни ресурси.

 

„Нашата околна среда се дави в пластмаса - и проблемът, за съжаление, нараства значително. Ето защо трябва да действаме сега. Необходимо е все по-малко пластмаса да достига до природата. Затова считаме, че е огромен напредък, от страна на „Карлсберг“, да предлага решения, които значително намаляват количеството пластмаса в опаковката. С тези нови решения „Карлсберг“ прави първите големи стъпки по пътя към по-чисто и зелено бъдеще”, заяви Бо Окснеберг, генерален секретар във WWF Дания.

 

За да отпразнува старта на „Snap Pack“, „Карлсберг“ представи своя собствена уникална версия на копенхагенската статуя на Малката русалка, направена изцяло от новите кутии за „Snap Pack“. Изградена с лепило, точно като опаковките Snap Pack, русалката е с височина три метра и е направена от 137 килограма пластмаса - точното количеството пластмаса, което „Карлсберг“ ще премахва всеки час (или общо 1200 тона годишно), благодарение на „Snap Pack“.

 

Новата инсталация бе открита от Алис Ериксен, внучката на Едуард Ериксен – авторът на оригиналната скулптура. „Новата“ русалка е достъпна за публиката в Центъра за посетители на Карлсберг в Копенхаген.

 

За Карлсберг България

Продуктовото портфолио на компанията включва разнообразие от първокласни бири – националните „Шуменско“ и „Пиринско“, международните марки на компанията „Carlsberg“ и „Tuborg“, чешката Budweiser Budvar, френската Kronenbourg Blanc, немската пшеничена бира Erdinger, белгийската крафт бира Grimbergen, златистия испански лагер с цитрусови нотки San Migel Fresca, италианската Angelo Poretti с няколко вида хмел и американската Brooklyn Lager с изявен малцов характер. Карлсберг България предлага на нашия пазар и сайдера Somersby в четири разновидности – диня, ябълка, круша и боровинка.

Публикувана в Свят

По инициатива на „ЧЕЗ Електро България“ АД, тази събота – 14 юли, традиционното 5-километрово бягане, организирано от 5kmrun.bg в Южния парк в София, ще бъде под мотото „Run Green“. Събитието ще даде старт на кампанията „Зареждаме Ви с енергия“. Кампанията е част от прилаганата от „ЧЕЗ Електро България“ АД дългосрочна стратегия за корпоративна и социална отговорност, чиито основни приоритети са опазването и грижата за околната среда и енергийната ефективност.

 

Целта на Run Green е да популяризира използването на електронната фактура, като удобен и сигурен, модерен начин за получаване на месечните сметки, който дава и възможност за личен принос към опазване на природната среда.

 

По време на събитието, от 08:30 ч. до 11:30 ч., всеки ще има възможност да заяви безплатните електронни услуги, които „ЧЕЗ Електро България“ АД предлага на своите клиенти – електронна фактура и смс-известяване и ще получи специален еко-подарък.

 

За участниците в „Run Green” Дружеството осигурява 10 ваучера по 100 лева, както и награда за всеки втори, пробягал разстоянието от 5 км. Всяко дете, пробягало разстоянието от 2 км, ще получи подарък раничка.

 

Броят на участниците в Run Green ще определи броя на дърветата, които „ЧЕЗ Електро България“ АД ще закупи и с помощта на доброволци – служители на ЧЕЗ и граждани, ще засади през есента на територията на паркове и населени места в Западна България.

 

Регистрацията за участие в бягането е безплатна и може да се направи на сайта на 5kmrun.bg - http://5kmrun.bg/reg_form.php или през специалния фейсбук профил на инициативата RUN GREEN.

Публикувана в У нас

В дните преди най-светлия християнски празник Рождество Христово и във връзка с многобройните инициативи на Столична община по опазването на околната среда и създаването на екологична градска среда, „Пазари Възраждане“ ЕАД инвестира в ефективно и икономично съвременно LED осветление на Женския пазар и на пазара „Димитър Петков“. Новите осветителни уреди отговарят на най-съвременните изисквания за енергийна ефективност с клас А+, намаляват консумацията на електроенергия с около 60%, а светлинният поток, който осигуряват е с 50% по-мощен от старите луминисцентни лампи. Те осигуряват по-добра осветеност на пазарните площадки, минимално отделяне на топлина и не съдържат живак. Поддръжката на новите осветителни тела е сведена до минимум, експлоатационният им срок при средна употреба от по 8 часа на денонощие е около 5 години, а пълната производствена гаранция за директна замяна на повредените е 2 години.

 

Новото осветление дава възможност за пълноценна и продължителна работа на търговците и производителите и в тъмните часове на деня, а на потребителите възможност да пазаруват спокойно и сигурно.

 

Като отговорно общинско дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД реализира своята програма за управление в пълен синхрон с инициативите на Столична община по опазване на околната среда и създаването на екологична градска среда като прилага иновативни и екологични решения за създаване на по-добри условия за търговците, клиентите и гражданите в района на Женския пазар и на пазара „Димитър Петков“.

Публикувана в У нас

На 03 май 2017 година българската програма „Отговорният избор“, насочена към отговорното потребление и производство, спечели една от петте престижни международни награди на Глобалния договор на ООН (United Nations Global Compact).  Отличието бе връчено по време на Годишната среща на Глобалния договор на ООН, провела се в Индия под надслова  „Глобалните цели  - двигател за местния бизнес“ (Making Global Goals Local Businesses). Отличеният проект е идея и реализация на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД).

 

„Програмата адресира ценности, принципи, етика, уважение, самосъзнание, хуманност и социална отговорност. Тя касае изборите, силата и ефекта на тези избори, които правим всеки ден. Помислите само за секунда колко много решения сте взели от сутринта до момента. В свят на 7.5 милиарда души е лесно да си кажем, „Нищо не зависи от мен“. Но това не е вярно. Всяка мисъл, дума и действие имат значение.“ – заяви в речта си при получаване на наградата Дарина Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН в Делхи, Индия.

 

За проекта

 

„Отговорният избор“ е създаден от компании-членки на БМГД ООН през 2015 г. Той бе отличен в категорията „Целите за устойчиво развитие – платформа за партньорства и колективни действия“ с гласовете на всички локални мрежи. Българската програма спечели в конкуренция измежду из между проекти и инициативи на над 75 мрежи по света, като някои от тях участваха с повече от един проект. Победители в останалите категории са Франция, Гърция, Виетнам и Кения.

 

„Отговорният избор“ e част от Стратегическия план „2015 +“ на БМГД ООН за работа по Целите на ООН за устойчиво развитие. С неговата реализация Мрежата се стреми да покаже, че в своето ежедневие всеки от нас гласува за един или друг производител, като купува неговия продукт и го насърчава и по този начин влияе и пренарежда пазара. Тръгвайки от осъзнаването на отговорността и правата им като потребители, цели да постави гражданите в активна позиция като изгради в тях самочувствието, че ежедневните им постъпки и избори имат значение.

 

„Започнахме  с темата за отговорния потребител и неговите права и постепенно разширяваме с такива за разхищението на храна, подвеждащата и реклама и др. Искаме да повлияем на хората и те да осъзнаят, че са отговорни за много процеси и че не можеш да застанеш и питаш защо държавата не прави едно или друго без ти да си активната страна.“ – заяви Огнян Траянов, председател на БМГД на ООН.

 

Програмата „Отговорният избор“ се състои от модули за вътрешнофирмени обучения изготвени специално за Българската мрежа от Висше училище за застраховане и финанси (ВУЗФ), „Правата ми“, Българска хранителна банка. Както всяка колективна програма на Българската мрежа, в следващ етап тя ще се отвори и за директно влияние върху обществото - специално разработени по поръчка на Мрежата материали ще бъдат използвани за обучение в училищата и разпространени в социалните мрежи.

 

Наградата в категория за колективни действия е особено ценна за Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, защото е оценка от колеги от целия свят за нашия модел на работа – чрез колективни проекти, с които постигаме ново ниво на корпоративна социална отговорност – Колективна Социална Отговорност или КСО 2.0.

 

„Ако вярваш в принципите и ценностите, ти наистина можеш да имаш огромно влияние върху хората, с които работиш. В крайна сметка етичните въпроси са винаги въпроси на личността.“ – посочи Георг Кел, бивш изпълнителен директор на Глобалния договор на ООН.

 

Останалите победители

 

В петте категории бяха излъчени по един победител. Това са:

 

Мобилизирай движение (Mobilizing a Movement) – Франция;
Мрежата като платформа за диалог за политики, основани на Целите за устойчиво развитие (Network as a platform for SDG policy-dialogue) – Гърция;
Наставничество на връстници и изграждане на роли (Peer Mentorship and Role-modelling) – Кения;
Иновации – Виетнам с кампанията „Посрещни Целите за устойчиво развитие“;
Целите за устойчиво развитие като платформа за партньорства и колективни действия – България за „Отговорният избор“.

 

История

 

Това е второто международно отличие на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. През 2012 г. тя бе отличена като една от 20-те най-устойчиви мрежи в света. Това се случи по време на Световния форум „Рио +20“.Дарина Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН в Делхи, Индия

За Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

 

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, която функционира като част от глобалната мрежа и бе официално прогласена на 6 май 2011 г. от Н. Пр. Бан Ки-Мун – генерален секретар на ООН, е сдружение на компании и неправителствени организации, в които всички вярват че:

 

мисията на човека е да бъде полезен;
свободният труд е творчество;
само създавайки за другите, можеш да създадеш себе си, и
по този начин можеш да бъдеш пример за децата си.

 

Мрежата в България има разпознаваем облик и създадени колективни проекти с обществена значимост, които имат положителен ефект върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Мрежата не просто спазва Десетте принципа на Глобалния договор – с тяхна помощ се стремим към промяна в културата на нашето общество, прилагайки ги творчески към неговите нужди.

 

Членовете на мрежата вярват, че отговорният бизнес е основната двигателна сила за развитие на обществото.

Публикувана в Свят

Столичани и гостите на София получиха като подарък празник с поезия, музика и цвета – „Цветница – празник на цветята и квартала“ на Цветната борса на пазара „Димитър Петков“. За празничното настроение се погрижиха: Камен Воденичаров, Калин Кирилов – водещ, Гергана Николаева – мецосопран, електро-поп-класик, Илиян Любомиров – поет, „Солбемол“- Funk, R'N'B и Soul. По време на празника графити артистът Стан създаде арт инсталация.

 

Подаръкът беше от „Пазари Възраждане“ ЕАД, където продължават да осъществяват програмата си за корпоративна социална отговорност. Именниците и гостите на събитието бяха поздравени от изпълнителния директор на „Пазари Възраждане“ Драгомир Димитров, който от сърце им пожела здраве и щастливи празнични мигове на светлите християнски празници - Цветница и Възкресение Христово.

 

Гости на събитието бяха: заместник-областният управител на София-град Петър Харалампиев, заместник-кметът на район „Възраждане“ Татяна Димитрова, Маргарита Александрова – председател на Борда на „Пазари Възраждане“ ЕАД и Веселин Теофилов – член на Борда на „Пазари Възраждане“ ЕАД.

IMG 0927
IMG 0944
IMG 0946
IMG 0947
IMG 0951
IMG 0961
IMG 0985
IMG 1015
IMG 1018
IMG 1047
Публикувана в У нас

На 30 септември 2016 г. в София, в залата на Асоциацията на индустриалния капитал в България се проведе семинар за повишаване на осведомеността на предприемачите и на мениджърите на предприятия в България по проблемите на Корпоративната социална отговорност (КСО). Семинарът се проведе в рамките на проекта „Корпоративна социална отговорност за всеки“ (CSR for All - www.csrforall.eu).

Публикувана в У нас

Стоян Мавродиев, председател на КФН, в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно предаване „На 6-ия ден“ в ефира на „Радио К2”, заяви позиции по следните теми:


Поредният национален доклад за България за 2015 г. на Европейската комисия, изготвен след процедура по преглед на предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.


     Стоян Мавродиев заяви, че липсата на медиен шум около оценката за работата на КФН в доклада показва, че очевидно не е имало нищо, което да е скандално или проблематично, което да бъде използвано за създаване на скандали или интриги, защото има медийни групи, които обичат да се занимават с подобни неща. „Важното за България е, че в доклада на ЕК не само няма никакви критики относно надзора върху небанковия финансов сектор, а всъщност е изключително положителен и с много сериозни суперлативи за упражнявания от нас надзор!”, категоричен беше председателят на КФН. Той продължи, че в доклада се подчертава, че упражняваният от КФН надзор върху застрахователния пазар, пенсионните фондове и капиталовия пазар е изключително строг, което, казано по този начин от ЕК, недвусмислено обяснява, че всъщност всички тези на критиците на КФН са несъстоятелни. „ЕК не констатира никакви негативни аспекти в работата на КФН, което мен силно ме радва, даже отправя препоръки държавата да подпомогне допълнително КФН в изграждането на нейния капацитет, тоест в създаване на допълнителни правомощия, респективно на подходящо бюджетно финансиране, за да може да има качествени информационни системи например, добър тренинг на хора и други неща, които са важни за административния ни капацитет”, подчерта Стоян Мавродиев.

Публикувана в У нас
Страница 1 от 2