Статии с етикет: ПЗР на КСО

Уважаеми читатели, тук не става дума за препращане към известния „Параграф 22“, свързан със знаменит роман и не по-малко знаменит филм. Става дума за § 22 ц, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Кодекса за социално осигуряване (КСО).
На 04.05.2019 г. влезе в сила Законът за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обнародван в ДВ, бр.35 от 30.04.2019 г.). В преходните и заключителните разпоредби на КСО се създава § 22 ц (отбележете до коя буква на азбуката се е стигнало – да ни помагат Св. Св. Кирил и Методий, а също така и Св. Климент Охридски…), която засяга отпуснатите пенсии, свързани с трудова дейност, с начална дата след 31.12.2018 г.

Дава се възможност на лицата да изберат по коя формула да се определи индивидуалния им коефициент - с действащата до 31.12.2018 г. или с новата от 01.01.2019 г. Разпоредбата на § 22ц, ал.1 от ПЗР на КСО ще бъде в сила до 01.01.2023 г.

Формулата по така наречената „стара“ методика включва осигурителния доход за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от осигурителния му доход за периода след тази дата до датата на отпускане на пенсията. В случаите, когато осигурителният доход на лицето до 1 януари 1997 г. е за период, по-малък от три години, индивидуалният коефициент се изчислява от този доход.

Формулата по така наречената „нова“ методика обхваща осигурителния доход на лицето само от 01.01.2000 г. до дата на отпускане на пенсията.

 

Има разлика при изчисляване на инидивидуалния коефициент по двете формули.

Затова е препоръчително човек да се информира предварително за най-добрите си три години преди 31.12.1996 г. и за размера на пенсията си по двете формули, преди да се подат документите за пенсия.

В заявлението за пенсия - удостоверение УП-1 е направено изменение, свързано с § 22 ц от ПЗР на КСО и лицата имат възможност да изберат размера на пенсията им да бъде опрелен с индивидуален коефициент по така наречената “стара“ методика, като в т.5 се посочват избраните от тях три години преди 1997 г. или по така наречената “нова“ методика. Длъжностното лице по пенсионното осигуряване с разпореждане ще определи по-благоприятния коефициент и ще го приложи за изчисляване на размера на пенсията.

За изчислението по „старата“ методика е необходимо да се представи документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор от лицето преди 01.01.1997 г., както и за времето след 01.01.1997 г. за който липсват данни по Регистъра на осигурените лица на НОИ. Освен ако същите не са налични в ТП на НОИ по съставено вече пенсионно досие на лицето по преходно заявление.

За лицата, които не са вписали в заявлението си, че желаят индивидуалният им коефициент да бъде изчислен по „старата“ методика и не са представили необходимите за това документи, пенсионният орган по подразбиране ще изчислява индивидуалния коефициент и размера на пенсията по новия ред, приложим за трудови пенсии отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 година.

Съгласно § 22ц, ал.2 от ПЗР на КСО, в 6-месечен срок от влизането на закона в сила, лицата с подадени заявления за пенсия, с начална дата от 31.12.2018 г. (от 01.01.2019 г. до 03.05.2019 г.), както и тези, на които е отпусната пенсия само по „новата“ методика (до 04.05.2019 г.) могат да упражнят еднократно правото си на избор за по-благоприятния за тях начин за изчисляване на индивидуалния коефициент.

Законодателят е предвидил, тези пенсии да се отпускат в новия размер от същата начална дата.

 

Срокът изтича на 04.11.2019 г. - понеделник.

Това ще е последният ден, в който заинтересуваните лица ще могат редовно да подадат заявления за избор, съгласно тази разпоредба. По данни на НОИ до месец август, от този ред са се възползвали около 2200 души.

Към заявлението за преизчисляване на пенсията от три годишен базисен период преди 1997 г. по § 22 ц, ал.2 от ПЗР на КСО, се прилагат документи за осигурителен доход (УП-2, УП-15 или осигурителна книжка), за посочения в заявлението период.

В случай, че липсват данни в РОЛ на НОИ (Регистър на осигурените лица) след 01.01.1997 г., следва да се представят документи за осигурителен доход за липсващите периоди. Освен ако същите не са налични в ТП на НОИ по съставено вече пенсионно досие на лицето.

Много важен момент е, че лицата трябва да изберат най-силните си три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж преди 31.12.1996 г. Това означава, да се изчислят брутните възнаграждения за 15 години и да се определи най-доброто за даденото лице.

В Териториалните поделения на НОИ има постоянни приемни, както и изнесени работни места, които правят консултации на гражданите по тази тема, като използват електроната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“. Целта е да ги подпомагат при избора им за по-благоприятен прогнозен индивидуалния коефициент за пенсия. Лицето трябва да предостави на служителите оригинални документи за осигурителния му стаж, положен до 01.01.1997 г., както и документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по негов избор преди 1 януари 1997 г. Последните са необходими с оглед изчисляването на индивидуалния коефициент и по така наречената „стара методика“.

 

Те не изчисляват и не определят три годишните базисни периоди и не правят преценка за придобито право на пенсия.

В сайта на НОИ услугата „Изчисляване на прогнозна пенсия“ е достъпна за всеки, само е необходимо лицата да имат издаден персонален идентификационен код (ПИК) от института. НОИ, дава възможност на бъдещия пенсионер да се запознае със своя прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията. Но самото изчисление има предварителен характер, тъй като се ползват само наличните данни за осигурителен стаж и доход, подадени от осигурителите и евентуално от самоосигуряващите се в РОЛ на НОИ, след 01 януари 1997 година.

До крайния срок вече остава по-малко от месец, така че всеки, който желае да се присъедини към споменатите по-горе 2200 лица трябва да побърза.

Публикувана в У нас