Статии с етикет: КФН

Националната комисия за корпоративно управление е изпратила писмо до Министъра на финансите на Р. България – г-н Владислав Горанов, относно така наречения „Законопроект за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени от Централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар”АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане на 13 май 2020 година”. Поради изкючителната значимост на темата, публикуваме писмото изцяло и без каквито и да е редакционна намеса.

Националната комисия за корпоративно управление (НККУ) е обединение на физически и юридически лица с доказан принос в областта на корпоративното управление. Тя е създадена за целите на насърчаване прилагането на добрите практики по корпоративно управление и развитието на Българския национален кодекс за корпоративно управление.

Мисията на Комисията е да насърчи утвърждаването на добрите практики в областта на корпоративното управление, за да подпомогне дружествата да привлекат капитал и подобри тяхното представяне на пазара.

Освен на национално ниво Националната комисия за корпоративно управление е разпознаваема организация в Европа. Тя е представена в няколко международни организации:

Европейски институт по корпоративно управление;
Европейска мрежа на Националните комисии по корпоративно управление;
High Level Forum Capital Market Union към Европейската комисия.

На свое заседание от 26.05.2020 г. НККУ разгледа публикувания за обществено обсъждане  Проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД. Присъстващите на заседанието членове на УС изразиха своята   загрижиненост    във връзка   с  предлаганите  мерки   за   промени  в     акционерната  собственост, предложена в законопроекта. 

Като орган, чиято основна цел е насърчаването и прилагането на правилата на ОИСР,  на  добро корпоративно управление от страна на компаниите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, НККУ опредлено счита, че с предложения законопроект се нарушават основни права на акционерите на публичните дружества, като се подменя тяхната първоначална свободна воля за инвестиране в определена компания и им се предлага  замяна на акциите им за дялове в инвестиционен фонд с неясна маса на активите.  Подобно нарушаване на акционерните права е прецедент в Европа, включително няма аналог и в другите пост социалистически държави, преминали през процесите на приватизация. Освен това припомняме, че защитата на акционерните правна съдейства и за икономическия растеж на страната. 

Освен това с мотивите към законопроекта се правят недопустими внушения, като обществото остава с погрешно впечатление, че с реализирането на предлаганите в законопроекта мерки се цели предотвратяване на лоши корпоративни практики при разкриването на информация, разпределението и изплащането на дивиденти, нарушаване на правата на акционерите при свикването и провеждането на общи събрания. В тази връзка следва да имате предвид, че съгласно действащото национално и европейско законодателство в публичните компании са установени ясни и стриктни правила за оповестяване на информация за всички важни корпоративни събития – общи събрания, решения за разпределение на дивидент и последващите процедури, свързани с упражняване правата на акционерите, като неизпълнението им водят до драстични имуществени санкции и ангажиране на административно наказателната отговорност на корпоративното ръководство. В тази връзка подобни твърдения не само не отговарят на истината, но и отблъскват обществеността, включително българските и чуждестранни инвеститори при вземането на инвестиционно решение. 

Без да бъде разглеждан детайлно предложения законопроект възразяваме  срещу посочените в мотивите твърдения, а именно:

ОТНОСНО „ЛОШИТЕ КОРПОРАТИВНИ ПРАКТИКИ СВЪРЗАНИ С РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДИВИДЕНТ“:

Правото на дивидент като основно имуществено право, произтичащо от собствеността върху притежавани безналични акции от капитала на публично дружество, както и при наличие на условията по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, се погасява с изтичане на петгодишен давностен срок по чл. 110 ЗЗД. След изтичането на петгодишния давностен срок, дружеството, прилагайки изискванията на приложимото законодателство, може да вземе решение, начисления, но непотърсен в продължение на 5 години  и неразпределен дивидент, да се върне в патримониума на дружеството.  Обръщаме внимание, че при връщане на неразпределените парични средства от дивидент в патримониума на дружеството, същите допринасят за нейното развитие, чрез изполване на средствата от Фонд „Резервен“. Голяма част от публичните компании, които неоснователно са набедени, че прилагат „порочни“ корпоративни практики при разпределянето на дивидент, в съответствие с разпоредбата на чл. 246, ал. 4 от Търговския закон, използват натрупаните средства от неразпределения дивидент за увеличаване на капитала със собствени средства, в резултат на което нараства общият брой притежавани акции от акционери в капитала на публични дружества. Освен, че неразпределената печалба под формата на дивидент играе ролята на своеобразен „буфер“ , в полза на дружеството, поради факта, че се създава достатъчен резерв за реакция от негова страна при евентуални неблагоприятни събития върху бизнеса в  България, следва да посочим, че тази част от печалбата на дружеството, която не е била разпределена между акционерите, влияе положително и върху пазарната цена на акцията, търгувана на фондовата борса. Наред с това, в резултат на връщането на  неразпределената печалба се създават и допълнителни резерви за увеличение на размера на дивидента за следващи години, респективно нарастване на доходността от дивидент на притежавана акция. Считаме, че именно с нарастването на доходността от дивидент върху притежавани акции от компания, търгувана на „БФБ“ АД,  би насърчило инвеститорския интерес към финансовите инструменти, издадени от нея.  
    
ОТНОСНО „ЛОШИТЕ КОРПОРАТИВНИ ПРАКТИКИ“, СВЪРЗАНИ С НЕРАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ:

Освен това недвусмислено в законопроекта се посочва, че публичните дружества не предоставят информация на своите акционери, поради което същите не са информирани какво се случва в компанията. Следва да се има предвид, че в последните няколко години няма публични компании, които да не са изградили електронна страница и да не публикуват на нея информация относно междинните и годишните си финансови отчети, информация за предстоящи и проведени общи събрания на акционерите, както и друга вътрешна информация. Тези техни задължения произтичат от разпоредбите на ЗППЦК и КФН стриктно следи за тяхното изпълнение, а при нарушения са предвидени изключително големи санкции. Освен това в допълнение ЗППЦК изисква дружествата да оповестяват своята вътрешна информация, включително за предстоящи Общи събрания, разпределяне на дивидент и финансови отчети до КФН и обществеността чрез специализирани интернет медии. Компаниите разкриват тази информация и пред регулирания пазар въз основа на изискванията на Правилника на БФБ АД.  Необходимо е да посочим, че като задължителен елемент от годишните финансови отчети на публичните компании, е представянето на декларация за корпоративно управление, с която компанията декларира дали спазва Кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. С Решение № 461 – ККУ от 30.06.2016 г., заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ е одобрил именно Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ), като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1, във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗППЦК. Всички публични компании, чиито акции се търгуват на „БФБ“ АД спазват по целесъобразност именно принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, утвърден и приет от деловата общественост през  2007 година и в последствие утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, както и изменен през февруари 2012 година и месец април 2016 г., като дейността на публичните компании се извършва именно в съответствие с разпоредбите му. 

В тази връзка следва да имате предвид,  че твърдението относно „лошите корпоративни практики“ не кореспондира с  оценката  на авторитетното издание Doing   Business  2020 за корпоративната   прозрачност на българските компании, като те са получили   7   от  максимално 7 пункта като оценка. 

НККУ, като орган следящ за спазването на Националния кодекс за корпоративно управление счита, че мерките заложени в законопроекта относно гарантиране на равнопоставено третиране на всички акционери, включително и защитата на правата им, произтичащи от притежаваните от тях акции, придобити в процеса на приватизация, влизат в остро противоречие с посоченото в т. 21 от Националния Кодекс за корпоративно управление, поради следните причини: 

1. Отнема се правото на собственост върху придобити акции,  като съвкупност от правомощия - право на владение, право на ползване и право на разпореждане и се предоставят на специално създаден  Инвестиционен фонд, който ще ги упражнява; 

2. Предложеното „изземване“ на акциите, респективно на всички права по тях, включително и на глас и предоставянето им на Инвестиционен фонд влиза в противоречие с  изискванията на ДИРЕКТИВА 2007/36/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар, имплементирани и в ЗППЦК.  Без изрично упълномощаване, в нарушение на чл. 10 от директивата,  в общото събрание на акционерите на публичните дружества ще участва акционер, който ще упражнява правата по всички акции, по които не е сключен договор с инвестиционен посредник по съхранението им. Нещо повече, съгласно чл. 10, § 3 на директивата, изисква наличие на „конкретни указания“ за всяко решение, по отношение на което пълномощникът трябва да гласува от името на акционера.  

3. Застрашава се основният принцип за равнопоставеното третиране на всички акционери, доколкото за определен акционер в публично дружество  – Публичен инвестиционен фонд се създава специално законодателство, което ще урежда функционирането му. 
Българските публични компании спазват години наред установените с Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа принципи и норми на корпоративно управление. Публичните дружества успешно прилагат Националния Кодекс за корпоративно управление повече от 12 години доброволно, а в последните три години и по силата на ЗППЦК.  Развитието на капиталовия пазар, изискванията на акционерите, тяхното равнопоставено третиране, защита на техните права и законни интереси са се превърнали в корпоративна практика и култура за голяма част от българските публични компании.  В тази връзка причисляването в законопроекта на всички публични компании, раздържавени по реда на приватизацията под общ знаменател „лоши корпоративни практики“ е недопустимо и въвежда в заблуждение обществеността и акционерите, както и демотивира останалите инвеститори за участие на капиталовия пазар в България. 

И не на последно място, в мотивите е посочено, че законопроектът ще спомогне за подобряване на корпоративното управление в страната. Подобно твърдение не почива на обективни критерии и въвежда в заблуждение заинтересованите лица. 

Повече от 10 години НККУ работи за утвърждаване на принципите на доброто корпоративно управление в българските публични компании и определено считаме, че предложеният метод на уреждане на обществените отношения не само няма да допринесе до подобряване на корпоративното управление, но ще създаде и множество проблеми, свързани със собствеността върху притежавани ценни книжа, както и упражняването на  правата по тях. В последните няколко години концепцията за корпоративното управление и принципите на корпоративното управление претърпяха значително развитие в национален и световен мащаб. Благодарени на участващите в НККУ организации и представители на академичната общност корпоративното управление в България днес е система от правила за ефективно управление на акционерната собственост и защита на тази собственост. С  насърчаването  на  добрите   практики   на  корпоративно  управление     НККУ    съдейства   за    разпознавоемостта   на България  не само  като  инвестиционна  дестинация,  но и  като   страна,    следваща   утвърдените  стандарти  на  корпораитивно управление. 

Всичко изложено ни мотивира да предложим с необходимата отговорност обсъжданият Законопроект за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане на 13.05.2020 г. да бъде оттеглен и да предложим тези обществени отношения да бъдат уредени чрез мащабна информационна кампания, минимизиране на разходите за извършване на процедури по наследяване на безналични ценни книжа, както и промени в законодателството, свързани с облекчаване на процедурите по разпореждане.

Писмото е подписано от председателката на Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите (АДВИБ) – г-жа Даниела Пеева. Пълният текст на писмото е предоставен на редакцията от Националната комисия за корпоративно управление.

Публикувана в У нас

На 01 януари 2000 година, преди почти 20 години, влезе в сила Кодексът за задължителното обществено осигуряване (КЗОО) и беше отменен старият Закон за пенсиите, който просъществува в периода от 12.11.1957 до 31.12.1999 г. Беше проведена една реформа, която днес хората отворили сергии на политическия пазар масово се надпреварват да отричат, но тогава беше подкрепена от всички социални партньори, както и от международните институции, имащи отношение към проблема, най-вече от Световната банка.

При такова ниво на съгласие и одобрение, можеше да се очаква едно достатъчно сдържано и дори консервативно отношение към пенсионното законодателство.

Нормално е да дадеш на хората шанс да планират поведението си и личната си „пенсионна стратегия” в условията на устойчиво и не променящо се законодателство.

По мнението, както на академичните авторитети, така и на хора, които са се „пържили” в управлението на социалната политика, очакванията новото пенсионно законодателство да остане непроменено поне няколко десетки години е било повече от логично и основателно. Периодът на въздържание от излишно законодателстване би трябвало да бъде поне с продължителността на осигурителния стаж, необходим за получаване на пенсия. Най-грубо казано – поне 30 години.

Но подобни сметки се оказаха наивни очаквания на хора, които изобщо не отчитат неудържимата склонност на политиците да се заиграват с всичко, което може според тях да им донесе някакви дивиденти в очите на гласоподавателите, без значение, каква точно е „оценката на въздействието” на законодателната ми активност.

В този дух и по този начин, от приемането си до днес, Кодексът за задължителното обществено осигуряване, трансформирал се през 2003 година в Кодекс за социално осигуряване (КСО), претърпя безброй изменения, най-вече в частта си за пенсионното осигуряване. Законодателите не се спряха в криво разбрания си ентусиазъм и закономерно превърнаха чистичката и гладка материя на първоначалните текстове на КЗОО в нещо като палто на просяк с петдесет годишен стаж по специалността. Образно казано, платът на основата вече не се вижда от кръпките по него, като са на лице всички изгледи процесът на законодателен кърпеж да продължи.

Достатъчно е да си спомним, как законодателни промени с четири годишен „гратисен период” бяха на бърза ръка „смърцафляцани”, за да се отговори „позитивно” на врявата, вдигната от хора, на които това време не беше стигнало за да прочетат и разберат за какво става дума.

Едва ли някой се чувства улеснен, облекчен или удовлетворен от постоянните „ремонтни работи” по Кодекса за социално осигуряване. Бъдещите пенсионери НЕ получават от това някаква сигурност - точно обратното, законодателният кадрил действа откровено демотивиращо на желанието на хората да се осигуряват.

Хората, които обслужват служебно пенсионното производство също НЕ са улеснени по какъвто и да е начин – точно обратното, създават се предпоставки за допускане на всевъзможни грешки при отпускането на пенсиите. Експертите, бизнесът на които е да подпомагат бъдещите пенсионери в подаването на документите им за пенсиониране, са затруднени по същия начин, по който са затормозени и колегите им от НОИ.

Единствено някои политически лица от законодателната или пък от изпълнителната власт, получават своите петнадесет минути слава (съвсем по Анди Уорхол), докато обясняват „от телевизора”, какви усилия се полагат за подобряване на положението на пенсионерите. Но дори и за тях има основателни подозрения, доколко се чувстват комфортно в тази ситуация на превръщане на КСО от законодателен текст в „пачуърк”, иначе казано в законодателен кърпеж.

Но да се върнем през 2000 година, когато КСО беше все още КЗОО. Тогава, публиката за първи път чу за значението на сбора от осигурителен стаж и възраст - така наречените точки. Хората научиха (някои от тях) и това, че ще се ползва информацията от Персоналния регистър за осигурените лица в НОИ (РОЛ на НОИ) при отпускане на пенсиите, за Първия, за Втория и за Третия стълб на социалното осигуряване и така нататък. Макар че, принципната страна на въпроса с „точките” не е трудна за разбиране, техническата подготовка на хората за пенсиониране сякаш се усложни.

Всъщност, материята си е сложничка, а професионалистите са малко. Отиват години, за да се обучи един специалист в областта на социалното осигуряване и пенсионното производство. За тези, които навлязат в работата с желание и разбиране, тя е интересна и увлекателна, но също така изисква много търпение, ровене и четене на указания, закони, спогодби и регламенти.

За обикновения човек, отстрани, тази материя се оказа сложна и непонятна. Хората се чувстват объркани и несигурни. Малцина се смелчаците, които скачат напред с главата и рискуват сами да подготвят документите си за пенсиониране. Но дали това е разумно? В повечето случаи, проявилите храброст съжаляват после за получените резултати.

Ето защо е важно хората да се погрижат внимателно за старините си, защото едва ли ще може да разчитат на някой друг (не дай Боже на държавата), да направи това за тях. Или най-малкото, едва ли ще го направи достатъчно добре. Ето няколко съвета или препоръки, които са резултат от моя опит в пенсионното производство.

 

Първи съвет: Осигурявайте се върху действителното си възнаграждение

Когато човек започне работа е задължително да се осигурява върху действителното си възнаграждение, за да може да ползва правото си на обезщетение, помощ или пенсия при временна неработоспособност, временна намалена работоспособност; инвалидност; майчинство; безработица; старост или смърт. И това трябва да продължи до край.

Дори и да има периоди, през които се е осигурявал на минималната работна заплата, човек не бива да се отчайва, а да търси, да се квалифицира, да си намери по – добре платена работа и да отстоява правата си пред работодателя.

 

Втори съвет: Изберете лично пенсионния фонд за допълнителното си задължително осигуряване

Ако, човек е роден след 01 януари 1960 година, то той се осигурява и по Втория стълб на осигурителната система. Най-често това става в Универсален пенсионен фонд (УПФ), ако разбира се човек не работи втора или първа категория труд. Тогава осигуряването става и в Професионален пенсионен фонд (ППФ).

Добре е лично да изберете съответния УПФ (или ППФ), в който желаете да се осигурявате. Изборът можете да направите най-вече на база на данните, които можете да откриете за отделните пенсионни фондове в сайта на Комисията за финансов надзор (КФН). Ако сте пропуснали да направите това, добре е да се поинтересувате в кой Универсален пенсионен фонд сте разпределен служебно.

Ако човек знае в кой УПФ се осигурява, добре е да се интересува постоянно, каква е набраната парична маса, какви са условията за получаване на пенсия, какъв е размерът й, за какъв период ще я получава, би ли имал изгода от възможността да прехвърли натрупаната сума в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система (така наречения „Сребърен фонд”) и какъв би бил размерът на пенсията от Първия стълб, след тази стъпка.

 

Трети съвет: Извадете си Персонален идентификационен код (ПИК) и го ползувайте по предназначение

Препоръчително е, даже е задължително, осигурените лица да имат Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Този код може да се получи във всяко Териториално поделение на НОИ, лично и единствено срещу представяне на лична карта, без да се попълва заявление. Може да се получи и чрез упълномощено лице, след като се представи нотариално заверено пълномощно.

Кодът се генерира на място, но става активен 24 часа по-късно. Той дава възможност на заинтересуваните лица да проследят осигурителната си история в Регистъра на осигурените лица (от 01 януари 1997 до наши дни), а също така, с него може да се ползват редица електронни и административни услуги през интернет страницата на НОИ.

 

Четвърти съвет: Пазете грижливо трудовите си книжки – кафяви, сини и винено червени

Всеки трябва да съхранява отговорно трудовите си книжки; удостоверенията си за осигурителен стаж и доход, издавани от работодателите; Военно-отчетната си книжка и/или удостоверението за редовна военна служба; осигурителната си книжка (ако е самоосигуряващ се); служебната си книжка (ако е на държавна служба) и така нататък. С неколкократните промени на образеца на трудовите книжки, които първо бяха кафяви, после станаха сини, а сега ще стават винено червени, хората вече масово ще имат по повече от една трудова книжка. Затова – пазете си трудовитЕ книжкИ !

Събирането на едно място на тези документи, фишове, трудови договори или други документи е най-добрият вариант. Добре е да е място в къщи, което няма да забравите къде е.

Загубата на документи, които удостоверяват стажа или дохода на дадено лице, без значение дали става дума за разсеяност, кражба, пожар или саморазправа от страна на любимия човек (имам такива случаи в практиката си) е много неприятно. Възстановяването на трудовия/осигурителния стаж е трудно, а понякога и невъзможно.

От 2005 г. в ТП на НОИ е създаден отдел “Осигурителен архив“. Към него работодателите, които са прекратили дейността си и нямат правоприемник, могат да предадат разплащателните си ведомости. ТП на НОИ издава документи, удостоверяващи стажа и дохода на лицата, само ако ведомостите на съответните работодатели са предадени при тях.

Но когато разплащателните ведомости не са предадени, трябва да се търси съответния правоприемник на предприятието или учреждението, където те се съхраняват. На пазара съществуват частни фирми, които издирват такива предприятия, но това отнема доста време и не винаги начинанието завършва с желания резултат.

Има ведомости на някои предприятия, които не са предадени, а изгорени, наводнени, изчезнали или пък собствениците на предприятията са починали, нямат счетоводители или са заминали в чужбина. Тук рядко може да се направи нещо.

Обаче съществува възможността, трудовият и осигурителният стаж да бъдат доказани по съдебен ред.

След 01 януари 1997 година, до ден днешен данните за осигурителния стаж и доход се намират в Регистъра на осигурените лица в НОИ. Понякога в Регистъра липсват данни за периоди, за които лицата са работили след 1997 година. Тогава отново е необходимо работодателят да издава удостоверение УП-2 и то помесечно. А за хората работили в еднолични фирми до 1999 година, както и за собствениците и управителите на фирми е необходима и заверка на осигурителната книжка.

 

Пети съвет: Четете внимателно кореспонденцията си с НОИ

От 01 януари 2017 година, Националния осигурителен институт, информира с писма лицата, че навършват пенсионната възраст по чл. 68, ал.1 и 2 от КСО и уточняват условията, при които могат да се пенсионират. Не се информират тези, които вече имат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.

Тези писма имат само информативен характер и получаването им не означава, че заинтересуваното лице е изпълнило двете условия на чл. 68, ал. 1 от КСО: възраст и придобит осигурителен стаж за пенсия.

Съобщава се също така и кои по принцип са необходимите документи за пенсиониране. Идеята е да се стимулира всяко лице да предприеме действия за набавянето им. Но само след прегледа на документите от специалисти може да се каже конкретно, какво му е нужно и какво му липсва на даденото лице.

 

Шести съвет: Започнете подготовката си за пенсиониране, поне една година преди достигане на пенсионна възраст

Без значение, дали е получено писмо или не, времето лети. С напредване на възрастта, на човек все повече не му се работи и иска да се пенсионира. Мечтае си как няма да работи и ще си почива, ще гледа внуци или ще пътува.

Хубаво е човек да започне да се интересува от процедурата по пенсионирането си, поне една година, преди да навърши пенсионна възраст. Да извади своята „кутия на спомените” от трудовия и осигурителния си стаж и доход, да си потърси ПИК-а и така нататък.

Да провери дали документите за стаж са оформени правилно, заверени ли са съгласно изискванията на Наредбата за заверка на трудовата книжка и трудовия стаж, когато лицето е осигурявано по трудов договор. Дали при прекратяване на трудовите правоотношения, продължителността на трудовия стаж е записана с цифри и думи; дали са се подписали счетоводител и работодател и има ли печат на предприятието или на учреждението; има ли изходящи номера и дати на документите; дали подписите на служебните лица са едни и същи, дори дали имената са правилно изписани и така нататък.

Ако пък лицето е имало лична фирма, бил е едноличен търговец (ЕТ), имал е ЕООД, трябва да се провери, дали са заверени осигурителните му книжки от финансов ревизор към ТП на НОИ. Да се види има ли пропуски в осигуряването след 01 януари 1997 г. в РОЛ на НОИ и да се вземат конкретни мерки.

При некоректно оформяне на трудовия / осигурителния стаж и доход, последният се смята за нередовен за пенсия, въпреки че има издаден документ. Оттук следва отново да се издирват бивши работодатели за да се издадат нови документи.

По принцип човек няма как да знае дали документите му за трудовия / осигурителния стаж и доход са оформени коректно за пенсия. Това може да каже само експерт по пенсиите, счетоводител, специалист по човешките ресурси или друг сведущ специалист. Тези хора могат да уточнят, какво липсва и кои са нередовните документи.

Ако човек не провери документите си преди да ги подаде за пенсия в ТП на НОИ и се констатират липси или непълноти, след това сроковете за отстраняване на неизправности и нередности по документацията са много кратки.

 

Седми съвет: Използвайте електронните услуги на НОИ

Желателно е да се ползват електронните услуги на НОИ, както за преизчисляване на стажа към трета категория и за избор на най-добрия 36-месечен период преди 01 януари 1997 година за изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсията, така и за изчисляване на прогнозния размер на пенсията.

Изчисляването със софтуеъра на НОИ, дава възможност на бъдещия пенсионер да се запознае със своя прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията. Това изчисление има предварителен характер, тъй като се ползват само наличните данни за осигурителен стаж и доход, подадени от осигурителите и евентуално от самоосигуряващите се в РОЛ на НОИ, след 01 януари 1997 година.

Ако лицето е работило по условията на I и/или II категория труд, то трябва да има и документи, които да удостоверят това обстоятелство. Но трябва да се знае, че в хода на пенсионното производство след подаване на документите за пенсия ще се прецени и окончателно ще се категоризира осигурителният стаж.

Въпреки, че един средно интелигентен човек, може да направи и на ръка подобни изчисления, ако внимателно чете КСО, съществува и голяма вероятност да се получи разминаване с крайния резултат, получен от ТП на НОИ.

Трябва да се знае, че по отношение на осигурителния стаж и действителния размер на пенсията, ще се произнесе длъжностното лице по пенсионно осигуряване към ТП на НОИ със съответното разпореждане. В хода на пенсионното производство ще се вземат под внимание представените документи за осигурителен стаж и доход и наличните данни от РОЛ на НОИ, като се съобразят със законодателството към момента на отпускане на пенсията.

Пенсиите и добавките за трудова дейност към тях, се отпускат и изплащат в минимален размер за съответния вид пенсия до определянето на размера им по реда на КСО, като длъжностното лице по пенсионно осигуряване в съответното ТП на НОИ се произнася в едномесечен срок след подаване на заявлението. В четиримесечен срок от подаване на заявлението, длъжностното лице с разпореждане изменя в действителен размер пенсиите и добавките към тях.

 

Осми съвет: Консултирайте се!

Човек задължително трябва да намери време и удобен за него начин, да се посъветва няколко месеца по-рано със специалист по пенсионните въпроси и да зададе въпросите, които го вълнуват относно бъдещата му пенсията, за да е наясно, какво предстои при пенсиониране, да избегне по възможност търсенето на документи в кратки срокове, обжалването на разпореждания и други нежелателни неща. Помощ може да се получи в ТП на НОИ и от консултантски фирми.

На тази среща на заинтересуваното лице се обяснява всичко, свързано с пенсионирането му, включително се уточнява дали има нередовни документи за пенсия, както и какви документи следва да се набавят. Трябва да се определят най-добрите му 3 години преди 31 декември 1996 година за пенсиониране (тази методика е валидна до 01 януари 2023 година); да се изчисли прогнозен размер на пенсията му; да се прецени правото на ранно пенсиониране в намален размер (1 година по-рано); да се изчисли размерът на такава пенсия, както и колко ще спечели лицето евентуално от ранното си пенсиониране.

Трябва да се изчисли размера на евентуално недостигащия стаж на лицето; да се изчисли сумата за внасяне за „закупуване” на недостигащия стаж (в размер до 5 години) и да се изчисли, кога лицето ще си възстанови внесените вноски за закупен стаж и има ли смисъл да го купува сега или да се пенсионира по-късно по условията на чл.68, ал.3 от КСО, без да закупи стаж.

Понякога хората не харесват или не разбират, какво им говори консултантът и се обръщат за помощ към други. Няма нищо лошо в това човек да чуе и друго мнение относно бъдещата си пенсия. Но когато ходи на такива срещи е желателно да не носи със себе си информацията, която е получил по-рано, да не се обсъждат личностите на експертите, с които е проведена предишната среща. У дома, на спокойствие може да се разгледа становището на единия и на другия експерт, да се направи сравнение, да се обмисли ситуацията и да се вземе най-правилното решение.

Пенсионният консултант дава препоръки и добри съвети, но е възможно становището, което е дал да не съвпадне напълно с разпореждането на ТП на НОИ. Това е напълно в реда на нещата.

Тук е мястото да отворим една скоба и да кажем няколко думи за две много разпространени „стереотипни заблуди“ сред наближаващите момента на пенсионирането.

 

Стереотипни убеждения, водещи до заблуди бъдещите пенсионери

Първата заблуда е, че съществуват „вратички“ в законодателството, които позволяват да се получи по-добра пенсия. Наистина, в много от българските закони по всякаква тематика, съществуват така наречените „вратички“, оставени там умишлено или неволно. Те позволяват, при добро познаване на законодателството, човек да се възползва от тях.

Проблемът при пенсионното производство обаче е в това, че точно при него такива „вратички“ не съществуват. Няма такава хитрост, с която да се досетите как да си увеличите пенсията един месец преди навършване на пенсионна възраст.

Да, действително съществуват специфични възможности, които могат да доведат до увеличаване на пенсията Ви, но те не отговарят на представата ни за „вратичка“ в закона.

Да следвате години на ред правилна стратегия на осигуряване – да, това ще доведе до увеличаване на пенсията Ви. По въпроса говорихме достатъчно подробно по-горе.

Да прехвърлите средства от втория стълб в първия и да увеличите размера на пенсията си от първия стълб – и това може да стане, но тази възможност подлежи на проверка, защото само в ОГРАНИЧЕН брой случаи (най-вече при ранно пенсиониране), този маньовър може да Ви донесе по-голям приход.

Последното действие ВИНАГИ правете след много внимателна консултация със специалист, който да направи нужните сравнения. Интернет е пълен с недобросъвестни хора, които са готови да нарекат черното – бяло с пяна на устата.

Няма, не съществува „таен начин“ за подаване на документи за пенсия по такъв начин, че пенсията Ви да се окаже по-голяма. Ако някой Ви обещава такова нещо, най-добре си потърсете друг помощник. Тук стигаме и до втората стереотипна заблуда – до свещеното убеждение на българина, че навсякъде трябва да се „даде“, да се плати някакъв „рушвет“ и нещата ще станат точно така, както ни се иска.

Със сигурност за добро, а не за лошо и тази типична за нашето светоусещане формула не работи при пенсионното производство. Да, наистина хората в България смятат, че да ти искат подкуп е привилегия, а не тегоба и съществува масово убеждение, че всичко се нарежда с „пачка“.

Да, живеем в порядъчно корумпирана държава, в която много неща се купуват и продават под тезгяха с различни по стойност купчинки от купюри, но точно пенсия не можем да си купим. Моля Ви да ми вЯрвате точно за това. Пенсионирането за осигурителен стаж и навършена възраст НЯМА нищо общо със случая с инвалидните пенсии, където корупцията е национален спорт. НЕ съществува начин да си купите с подкуп увеличение на пенсията Ви за осигурителен стаж и навършена възраст. Ако някой Ви предлага „съдействие“ - сменете помагача си, така както Ви посъветвах и при предишния случай.

 

И не забравяйте последния добър съвет …

… В крайна сметка има доволни, има и недоволни хора от изчисления размер на пенсията. Но в един момент става важен не само размерът на бъдещата пенсия, а и колко време всъщност ще я получаваш. Изборът на момента на пенсиониране също е много важен и е добре да се обсъди със специалист.

Пенсионирането е един много важен момент в живота на човека. Рано или късно това събитие ще настъпи за всеки един от нас и затова трябва да се подготвим за него така, че да го запомним с добро.

Публикувана в Гледища

Стоян Мавродиев, председател на КФН, в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно предаване „На 6-ия ден“ в ефира на „Радио К2”, заяви позиции по следните теми:


Поредният национален доклад за България за 2015 г. на Европейската комисия, изготвен след процедура по преглед на предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.


     Стоян Мавродиев заяви, че липсата на медиен шум около оценката за работата на КФН в доклада показва, че очевидно не е имало нищо, което да е скандално или проблематично, което да бъде използвано за създаване на скандали или интриги, защото има медийни групи, които обичат да се занимават с подобни неща. „Важното за България е, че в доклада на ЕК не само няма никакви критики относно надзора върху небанковия финансов сектор, а всъщност е изключително положителен и с много сериозни суперлативи за упражнявания от нас надзор!”, категоричен беше председателят на КФН. Той продължи, че в доклада се подчертава, че упражняваният от КФН надзор върху застрахователния пазар, пенсионните фондове и капиталовия пазар е изключително строг, което, казано по този начин от ЕК, недвусмислено обяснява, че всъщност всички тези на критиците на КФН са несъстоятелни. „ЕК не констатира никакви негативни аспекти в работата на КФН, което мен силно ме радва, даже отправя препоръки държавата да подпомогне допълнително КФН в изграждането на нейния капацитет, тоест в създаване на допълнителни правомощия, респективно на подходящо бюджетно финансиране, за да може да има качествени информационни системи например, добър тренинг на хора и други неща, които са важни за административния ни капацитет”, подчерта Стоян Мавродиев.

Публикувана в У нас

Висшият съд в Белград е взел решение, че има основания издирваният от Интерпол банкер Цветан Василев да бъде екстрадиран в България. Това потвърди източник от съда пред репортера на БНР Николай Кръстев. 


Очаква се решение от страна на Апелативния съд в сръбската столица, пред който адвокатите на банкера са внесли жалба, с която са обжалвали решението на Белградския висш съд.

Публикувана в У нас
Четвъртък, 05 Март 2015 16:55

ЕК даде отлична оценка на КФН

„Европейската комисия изтъква в последния си доклад, че КФН провежда строг и отговорен надзор". Това каза пред журналисти председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев по време на вчерашното заседание на парламентарната Временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионно-осигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка.


Пенсионните фондове са субект на строг надзор, констатира Европейската комисия (ЕК) в Национален доклад за България за 2015 г., включващ задълбочен преглед на предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. Преразглеждането и, където е необходимо, укрепването на капацитета за надзор на КФН, е от ключово значение, се казва в документа.

Публикувана в У нас

Радио К2 попита Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК „Доверие”: Г-жо Петкова, къде е „златното сечение” държавата и пенсионните фондове да се разберете и да постигнете съгласие и консенсус?


Даниела Петкова: Страхувам се, че трудно мога да Ви отговоря на този въпрос, след като законът за т.нар. „свободен избор“ преди Коледа така или иначе е приет. В момента, струва ми се, трудно можем да намерим златно сечение, защото този приет закон, макар да изглежда от 3 точки и много кратък, всъщност подбива фундамента на целия тристълбов модел.

Публикувана в У нас

На 5 август 2014 г., г-н Иван Искров още един път потвърди позицията на БНБ срещу създаването на какавъто и да е Надзорен, Консултативен или друг комитет, посветен на проблемите в банковата група КТБ.

Публикувана в У нас

В последния ден на месец юли, Комисията за финансов надзор (КФН) взе отношение по въпроса за създаването на обществен надзорен комитет, който да не допусне разграбването на банковата група КТБ.

Публикувана в У нас

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), подкрепи изцяло инциативата на КТ „Подкрепа“ за постигане на прозрачност при установяването на действителното положение в Корпоративна търговска банка (КТБ). Това е заявено в писмо от днес, подписано от председателя на УС на АИКБ – г-н Васил Велев.

Публикувана в У нас

На 16 юли 2014 г., Българската стопаанска камара излезе с остра декларация, с която обвинява „политическата класа“ в България за създаването на банковата паника, настоява „държавни органи да не си позволяват да изземват права на суверена и да решават съдбата на КТБ вместо заинтересованите кредитори на банката“ и предлага списък от цели, които трябва да се постигнат с незабавни законодателни промени.

Публикувана в У нас
Страница 1 от 2