Статии с етикет: Иновации

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP002-2.049-0001-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ“ ЕООД“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.049 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” –Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. се провежда процедура „избор с публична покана” с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА: 1 бр. обработващ център за алуминий, 1 бр. едноглава отрезна машина с долно подаване на диска, 1 бр. автоматична двуглава отрезна машина със сервоуправление на ъглите, 1 бр. ъглонабивна машина, 2 бр. монтажни маси за алуминиева дограма.“

Прогнозна стойност в лева, без ДДС: общо: 389210,17лв.

Краен срок за приемане на офертите: 03.02.2020 г.

Документация по процедурата:

 • 0.1-Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160-IBG Plast;
 • 1.2-Tehnicheska specifikaciq-IBG Plast.docx;
 • 2.3-Prilojenie 3.6_Metodika_za_ocenka_PMS 160-IBG Plast;
 • 3.6-Proekt na dogovor.docx;
 • 4.7-Obshti uslovia kam proekta na dogovora;
 • 5.8-Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160-IBG Plast;
 • 6.5-Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160_IBG Plast;
 • 7.4-Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160_IBG Plast;
 • 8.9-Declaracia_GDPR;

Забележка:
Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.049-0001-C01 „Подобряване на производствения капацитет в АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Бенефициент: „АЙ БИ ДЖИ” – ПЛАСТ ЕООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „АЙ БИ ДЖИ” – ПЛАСТ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

eu-project.jpg
Публикувана в У нас

Приключи успешно изпълнението на дейностите по проект BG16RFOP002-2.049-0001-C01 "Подобряване на производствения капацитет в "АЙ БИ ДЖИ ПЛАСТ" ЕООД", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Проектът цели повишаване на производителността и експортния потенциал на "АЙ БИ ДЖИ ПЛАСТ" ЕООД. Успешното осъществяване на основната проектна дейност - закупуване на модерно производството оборудване, ще даде възможност на компанията за внедряване на технологии за оптимизиране и нарастване на общите производствени инвестиции чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Като краен резултат ще се увеличи потенциалът за производство и износ на продукти с висока добавена стойност и ще се осигури развитието на конкурентно, ефикасно и ефективно производство, гарантиращо устойчивост и добър икономически ефект за компанията. Чрез внедрените нови технологии се подобри производственият процес, постигна се по-висока производителност, намаляват се производствените разходи и се оптимизира производствената верига. Това от своя страна осигурява ефикасност и ефективност на производството, гарантиращо устойчивост и добър икономически ефект за предприятието и увеличаване на трудовата заетост.

Чрез реализацията на проекта се постига и подобряване на пазарното присъствие на МСП на територията на МИГ "Долни Чифлик и Бяла”, оптимизиране на производствените процеси и нарастване на производствения капацитет на предприятията. Постига се заложената в СВОМР на МИГ Долни Чифлик и Бяла стратегическа цел 2 "Устойчив и интелигентен растеж на територията на МИГ "Долни Чифлик и Бяла". Очаква се да бъде постигнато повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика чрез насърчаване на технологичното развитие и иновациите, и устойчиво управление и развитие на местните ресурси и при други предприятия от района.

2020 05 11 IBG Plast 2 1 TronzadorasMG
2020 05 11 IBG Plast 3 1 Tekna TKE553TU6
2020 05 11 IBG Plast 4 1 Atla Coop Itaca
2020 05 11 IBG Plast 5 1 Emmegi ACCA XL

Забележка:
Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.049-0001-C01 "Подобряване на производствения капацитет в АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ ЕООД”, финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020. Бенефициент: "АЙ БИ ДЖИ” – ПЛАСТ ЕООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "АЙ БИ ДЖИ” – ПЛАСТ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

eu-project.jpg
Публикувана в У нас

В изпълнение на административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.049-0001-C01 „АЙ БИ ДЖИ ПЛАСТ“ ЕООД изпълнява проект „Подобряване на производствения капацитет в АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ ЕООД”, финансиран от ОПИК 2014-2020 чрез подхода ВОМР, съфинансирана от ЕФРР на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е повишаване на капацитета за растеж и увеличаване на експортния потенциал на "АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ" ЕООД, което ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на икономиката на територията на МИГ "Долни Чифлик и Бяла". Чрез подобряване на производствения си капацитет компанията има за цел да се наложи като конкурентен производител на пазара на ПВЦ и алуминиева дограма, като предлага пълен набор от дейности и услуги по производство и монтаж с високо качество и оптимална себестойност.

Специфичната цел на проекта е компанията да подобри производствения си капацитет като модернизира производствената си дейност, както и да разнообрази продуктовата си гама. Оптимизацията на процеса ще бъде постигната посредством интегриране в производството на високотехнологични производствени системи на новите машини, позволяващи значително разширяване на иновативния обхват на възможностите на производствената технология. Това ще доведе до планирано постепенно повишаване на експортния капацитет, подобряване на ресурсната и енергийната ефективност, намаляване на използваните суровини.

Дейностите по проект № BG16RFOP002-2.049-0001 „Подобряване на производствения капацитет в АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ ЕООД” включват:

 • Общи производствени инвестиции за подобряване на производствените процеси и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;
 • Дейности за информиране и публичност.

Очаквани резултати: В резултат от успешното изпълнение на дейността - закупеното и пуснатото в експлоатация ново оборудване, ще се подобри производствения капацитет на компанията. Успешното реализиране на проекта ще даде възможност за внедряване на технологии за оптимизиране и подобряване на производствените и технологични процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, ресурсна ефективност. Изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.049-0001 „Подобряване на производствения капацитет в АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ ЕООД” се очаква да доведе до нарастване на производителността, увеличаване на приходите от износ и увеличаване на ефективността на предприятието. Очакваният резултат от изпълнението на дейностите за информиране и публичност по проекта са постигане на широка информираност на обществеността, заинтересованите страни, доставчиците и клиентите на компанията за полученото финансиране от Европейския съюз и Република България чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договор № BG16RFOP002-2.049-0001-C01 за изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет в АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ ЕООД” се финансира от ОПИК 2014-2020 чрез подхода ВОМР, съфинансирана от ЕФРР на Европейския съюз.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 350 370.17 лв., от които 297 814.64 лв. европейско и 52 555.53 лв. национално съфинансиране.

Забележка: Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.049-0001-C01 „Подобряване на производствения капацитет в АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Бенефициент: „АЙ БИ ДЖИ” – ПЛАСТ ЕООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „АЙ БИ ДЖИ” – ПЛАСТ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

eu-project.jpg

Публикувана в У нас

На 25 ноември 2017 г. (събота) в хотел „Премиер“ в София, бул. „Брюксел“ 11 от 13:00 ч. ще провее пресконференция с участието на създателят на т.нар. „изкуствен панкреас“ Милош Козак, който ще бъде специален гост на Третата национална среща по иновативно лечение на диабет, която се организира от СНЦ „Култура без граници“. Андроид АПС (система за изкуствен панкреас) се определя от експертите като „технологична революция в терапията на диабета“.

 

В пресконференцията ще участват: Милош Козак - създател на Андроид АПС (система за изкуствен панкреас), Росица Пандова - председател на СНЦ „Култура без граници“, проф. Мая Константинова - специалист по детска ендокринология, д-р Даниел Маринов - стоматолог, Росен Върбанов - програмист, създател на Гугъл приложението DiabetesM, Румен Георгиев и Радослав Радев - програмисти с диабет, IT иноватори.

 

До момента около 300 души в света използват създадения от Милош Козак софтуеърен продукт, България се нарежда на 3 място в тази класация – с 40 души.

 

Третата национална среща по иновативно лечение на диабет е поредната инициатива на СНЦ „Култура без граници“ в помощ на хората с диабет. Целта на срещата е хората с диабет да получат актуална информация и съвети за възможностите за прилагане на немедицински иновации в контрола на диабета с помощта и прилагането на високотехнологични средства.

 

Индивидуални интервюта с Милош Козак, с осигурен от организаторите преводач, се заявяват предварително на тел. 0888 26 88 41 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ПРОГРАМА НА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ИНОВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ

13:00 ч. - 13:45 ч. Пресконференция

13:30 ч. - 14:00 ч. Регистрация на участниците

14:00 ч. -15:40 ч. Лекции:

Стоматологични особености при хората с диабет – д-р Маринов - 20 мин.

Разчитане на данните от глюкозните сензори – проф. Константинова – 20 мин.

Diabetes M – система за контрол на диабета - Росен Върбанов -20 мин.

15:40 ч. -16:00 ч. Кафе пауза

16:00 ч. - 16:10 ч. Музикален поздрав към всички участници и гости

16:10 ч. - 19:00 ч. Презентация на Милош Козак: „ Андроид АПС – Технологична революция в терапията на диабета“

17:30 ч. Беседа с Румен Георгиев и Радослав Радев, БГ програмисти с диабет и иноватори.

Публикувана в У нас

Следващата батерия в телефона ни може да се базира на натрия, който се съдържа в трапезната сол, пише MailOnline, цитиран от "Фокус".

Натрият не само е се намира в изобилие, което го прави по-евтин от използвания в момента литий, но и батерии, направени от натрий ще задържат повече енергия, ще се зареждат по-бързо и ще имат по-дълъг живот. Такава е визията на френските изследователи, представили първия прототип на батерията си, наречена Na-ion (натриево-йонна) клетка. Учените смятат, че технологията може да се адаптира за складиране на енергия от възобновяеми източници като вятъра и слънцето, което ще помогне да се преодолеят ограниченията на тези ресурси.

Прототипът е във формат 18650 - клетка, приличаща на голяма АА батерия, каквато обикновено се използва в преносими компютри, както и в електрическите автомобили Tesla. По време на циклите на зареждане и разреждане натриевите йони се движат от един към друг електрод в течност. Енергийната плътност на новите клетки е приблизително 90 ватчаса на килограм. Тази стойност е около половината от енергийната плътност на съвременна батерия, но е сравнима с първите произведени литиево-йонни клетки. Дори така това е два пъти енергийния потенциал на оловно-киселинна автомобилна батерия.

Тестове показват, че новите клетки са в състояние да издържат на най-малко 2000 цикъла на зареждане и разреждане, без да загубят качествата си. За сравнение литиево-йонните батерии издържат между 400 и 1200 цикъла. Най-важният стимул за комерсиализирането на технологията би била икономическата изгода, тъй като натрият се среща 1000 пъти по-често от лития.

Литият е най-лекият метал и се отличава с най-голям електрохимичен потенциал, което го прави идеален материал за производство на батерии. Той обаче е рядък и скъп. Батерията Na-ion вече е преминала от лабораторна към предпроизводствена фаза, което е важна крачка към увеличаване на енергийната плътност и разработката на устройство, подходящо за масово производство.

 

Източник: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5153940

Публикувана в Любопитно

Премиерът Бойко Борисов и председателят на Народното събрание Цецка Цачева, както и министри от кабинета, бяха гости на Пролетния бал, организиран от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Споделям напълно виждането, че от стратегия към оцеляване набългарската икономика днес трябва да се мине към стратегия на растеж, и то растеж, основан най-вече на иновации, се казва в приветствието на Бойко Борисов към участниците в Пролетния бал, предоставено от организаторите на проявата.

Публикувана в У нас

На 26 октомври 2013 г., в интервю за „Радио К2“, Даниела Бобева, заместник министър-председател, отговаряща за икономическото развитие заяви, че „Бюджет 2014 е реалистичен и възможен“. Пред водещата Илиана Беновска, Даниела Бобева сподели:

 

“Можеше да направим много красив, но неосъществим бюджет. Това е бюджет на реализма и е обвързан с нашата програма. Успяхме да балансираме до голяма степен различните сектори, за да бъдат гарантирани хоризонталните политики. Това е цялостна политика във всички области, което е едно от хубавите неща на този бюджет, не че не бих могла да го критикувам, ако бях извън МС. Аз съм била в най-обичаното правителство на Софиянски и сега съм в най-мразеното правителство на Орешарски“.

Запитана, как ще се отрази бюджетът на динамикат на заетостта и ще доведе ли до създаване на нови работни места, Даниела Бобева застана на позицията, че „бюджетът не създава работните места, той създава рамката, в която бизнеса може създава повече работни места и повече икономически растеж. Ние подготвяме рамка и държавна политика, която ще направи бизнеса по-ефективен и по-активен, най-вече чрез насърчавана на износа“.

 

Като вицепремиер, отговарящ за икономическото развитие, Даниела Бобева специално акцентира върху три факта от Бюджет 2014, които я радват „особена много“. Според нея, на първо място, е много важно, че „има огромен ресурс заделен за програмни проекти“.

 

„Ще финансираме през бюджета проекти, които ще имат висок икономически ефект“, убедена е Даниела Бобева.

 

Вторият особено важен и радостен факт според вицепремиера е, че за първи път в България се отделят 20 милиона лева за иновации. Тя вярва, че българската икономика може да се развие в областта на иновациите.Третият особено важен акцент според Даниела Бобева е, че правителството увеличава много сериозно парите за реклама на българския туризъм в чужбина и подпомага приоритетно този сектор от икономиката.

 

Тя оценява заделените средства по следния начин:

 

„Не са много парите, но въпросът е да се използват ефективно. Не да харчим за скъпо струващи командировки на политици и министри, а да направим силна, целева реклама в чужбина, която директно да ни докара туристи. Много се радвам също, че бюджета поставя акцент върху животновъдството и земеделието“.

 

Даниела Бобева, демонстрира желание да бъде обективна и сама критикува някои постановки в Бюджет 2014. Тя заяви:

 

„Знаем, че чрез Бюджет 2014 ще се налага да подкрепяме под някаква форма, неефективни държавни предприятия - БДЖ, “Български пощи”, ВМЗ например. Иска ми се да преобърнем бюджетите на държавните предприятия, а това може да стане само с много сериозна регулация върху тяхната дейност”.

 

Точно във връзка с регулациите, вицепремиерът Бобева съобщи важна новина:

 

„Ние работим и до две седмици ще сме готови с първия проект на Закон за управление на държавното участие – според него, бюджетът ще е важен инструмент за управление, но не единственият“.

 

На въпрос, дали намаляването на таксата за здравни услуги на 1 лев е форма на субсидия, Даниела Бобева категорично отрече състоятелността на подобно твърдение. Тя заяви:

 

“В никакъв случай! Социалните услуги са задължение на държавата. Намаляването на социалните разходи увеличават вътрешното търсене, съответно имат ефект върху растежа. Голяма част на социалните разходи имат икономически смисъл“.

 

Вицепремиерът Бобева постави ясен акцент върху твърдението, че основната политика на правителството е „насърчаване на износа, износа като източник на икономически растеж“. Според нея е важно изпълнителната власт да има повече приходи, по-висок икономически растеж, чрез който да може да се харчи повече.

 

Запитана за размера на бюджетния дефицит, Даниела Бобева коментира:

 

„От гледна точка на макрорамката мисля, че и нашите европейски партньори ще бъдат удовлетворени от заложените нива на дефицита – 1,8 на сто. Ние сме показали, че сме дисциплинирани и не можем да си позволим по-голям дефицит. Ние имаме една от най-либералните икономики, където преразпределителната функция на държавата се поддържа под 40 процента, което преди години беше мечта. Тук е важно, че разполагаме с оперативните програми, с които също правим политики“.

 

Според вицепремиера, отговорен за икономическото развитие, „това е един приемлив бюджет, той едва ли ще направи революция по отношение на растежа или която и да било сфера. Той е доста балансиран и ще запази спокойствието между отделните сектори и ще даде възможност да се направят повечето от реформите, които сме предвидили. Не че не ни се иска да бъдем още по-радикални, но спазването на една прилична макрорамка е важно“.

Дребните предприемачи вероятно ще обърнат особено внимание на леко заплашителния тон, с който Даниела Бобева изрази раздразнението си от факта, че според нея има „охлабване“ на индивидуалната дисциплина по отношение на издаването на касовите бележки.

 

Вицепремиерът предупреди:

 

„Днес например в две магазинчета не ми издадоха касова бележка, а аз въведох касовите апарати! Според мен, през последните месеци има влошаване на индивидуалната ни дисциплина по отношение на касовите бележки, защото това е проблем на потребителите. Нашето правителство реши с добро, но така не става, трябва да почнат пак проверките, пак да се наказваме и пак да бъдем сурови и груби - това ли искаме ние?“.

 

Даниела Бобева беше „провокирана“ да коментира намалените бюджети на администрацията и по-специално на президента и на омбудсмана. Тя изложи разбирането си за ставащото по следния начин:

 

„Има много елементи на рационализиране на разходите, вътре в рамките на отделните звена. Правим голяма реформа по отношение на обществените поръчки, която освен всичко друго, ще доведе и до намаляване на разходите на публични средства - например електронизация на обществените поръчки по отношение на купуването на лекарства. Това е процес, който ще има директен ефект върху системата и ще я облекчи малко финансово.

 

Мисля, че важните институции в държавата трябва да дадат тон за едно по-икономично използване на средствата. Големите разходи на Министерския съвет идват от дела, които се водят в европейския съд в защита интересите на държавата и други такива. Истината е, че в Министерския съвет съкратихме доста и предстои още да съкращаваме персонал“.

 

Даниела Бобева не скри, че „финансовата политика на всяко звено от държавната администрация в рамките на предвидените за нея средства, може да организира дейността си по отношение на въпроса за получаване на бонуси“.

 

От интервюто на вицепремиера Бобева се вижда, че „тежката икономическа артилерия“ в правителството вече е определила стратегията си за дебатите по бюджета. Лайтмотивът е:

 

“Няма популизъм, няма предизборен популизъм, това е борба с бедността. Най-бедното съсловие ще получи пари, което е добре и за тях и за държавата, защото те ще потребяват услуги и стоки и ще имаме растеж в производството”.

 

В правителството изглежда са оптимисти за дебатите оп бюджета, въпреки продължаващите протести. Даниела Бобева завърши изложението си с думите:

 

„Дебатът по бюджета ще е конструктивен, той ще е за политики. Революции с този бюджет няма да се направят, но ще се правят стъпки към верния път. Готови сме за дискусията и за предложенията“.

Публикувана в Очи в очи
Четвъртък, 27 Юни 2013 13:36

Тоалетна прави енергия от фекалии

Уникална тоалетна са изобретили учени от техническия университет в Сингапур. Те разработили комбинация от преработващи и пречистващи системи, които превръщат фекалиите в енергия и торове. Освен това новата тоалетна чиния използва 80 на сто по-малко вода.

Публикувана в Знание