Процедура за избор с публична покана с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА в "АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ ЕООД"

Неделя, 26 Януари 2020 07:24 Публикувана в У нас Прочетена 421 пъти
„АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ“ ЕООД“ провежда процедура „избор с публична покана” с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА: 1 бр. обработващ център за алуминий, 1 бр. едноглава отрезна машина с долно подаване на диска, 1 бр. автоматична двуглава отрезна машина със сервоуправление на ъглите, 1 бр. ъглонабивна машина, 2 бр. монтажни маси за алуминиева дограма“. „АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ“ ЕООД“ провежда процедура „избор с публична покана” с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА: 1 бр. обработващ център за алуминий, 1 бр. едноглава отрезна машина с долно подаване на диска, 1 бр. автоматична двуглава отрезна машина със сервоуправление на ъглите, 1 бр. ъглонабивна машина, 2 бр. монтажни маси за алуминиева дограма“. Снимка: Архив на „АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ“ ЕООД“

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP002-2.049-0001-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ“ ЕООД“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.049 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” –Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. се провежда процедура „избор с публична покана” с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА: 1 бр. обработващ център за алуминий, 1 бр. едноглава отрезна машина с долно подаване на диска, 1 бр. автоматична двуглава отрезна машина със сервоуправление на ъглите, 1 бр. ъглонабивна машина, 2 бр. монтажни маси за алуминиева дограма.“

Прогнозна стойност в лева, без ДДС: общо: 389210,17лв.

Краен срок за приемане на офертите: 03.02.2020 г.

Документация по процедурата:

  • 0.1-Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160-IBG Plast;
  • 1.2-Tehnicheska specifikaciq-IBG Plast.docx;
  • 2.3-Prilojenie 3.6_Metodika_za_ocenka_PMS 160-IBG Plast;
  • 3.6-Proekt na dogovor.docx;
  • 4.7-Obshti uslovia kam proekta na dogovora;
  • 5.8-Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160-IBG Plast;
  • 6.5-Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160_IBG Plast;
  • 7.4-Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160_IBG Plast;
  • 8.9-Declaracia_GDPR;

Забележка:
Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.049-0001-C01 „Подобряване на производствения капацитет в АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Бенефициент: „АЙ БИ ДЖИ” – ПЛАСТ ЕООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „АЙ БИ ДЖИ” – ПЛАСТ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

eu-project.jpg
Последно променена в Събота, 20 Юни 2020 07:32
Влезте, за да коментирате